Sermaye Piyasası Kurulu ile 13 AB Üye Ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, İsveç, Hollanda, İngiltere) ve 3 Avrupa Ekonomik Alanı Ülkesinin (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) Menkul Kıymet Otoriteleri arasında alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı hususunda mutabakat zabıtları imzalanmıştır.

8 Haziran 2011 tarih ve 2011/61/EU sayılı Alternatif Yatırım Fonu Yöneticilerine ilişkin AB Direktifi uyarınca, gayrimenkul yatırım fonları, koruma amaçlı fonlar, girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere AB alternatif yatırım fonlarının yönetimi ve profesyonel yatırımcılara pazarlanmasının üçüncü ülke alternatif fon yöneticilerince yapılabilmesi için, ilgili AB üyelerinin otoriteleri ile AB üyesi olmayan ülkelerin otoriteleri arasında mutabakat zaptı imzalanması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, konuya ilişkin müzakereleri diğer AB ülkeleri adına yürüten AB Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA- European European Securities and Markets Authority) ile müzakereleri yürütmüş olup; ilgili mutabakat zabıtlarının imzalanmasına yönelik çalışmalar 2012 yılından itibaren yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Mevcut durumda yukarıda belirtilen 16 ülke yetkili otoritesi ile mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Uluslararası işbirliği ve sınır ötesi işlemlerin gözetimi özellikle günümüz finansal piyasalarının vazgeçilmez unsurları arasında yer almakta olup; Sermaye Piyasası Kurulu olarak gerek uluslararası kuruluşlar nezdinde, gerekse ikili olarak işbirliği imkanlarını geliştirmek ve sınır ötesi gözetim ve denetim faaliyetlerini etkili bir biçimde sürdürebilmek amacıyla mutabakat zabıtları imzalanmaktadır. Kurulumuz 2002 yılında oluşturulan ve bugün 95 ülkenin taraf olduğu IOSCO Çok Taraflı Mutabakat Zaptını ilk imzalayan üyeler arasında yer almakta olup, ayrıca 1990’lı yıllardan başlamak üzere bugüne kadar 32 ülkenin sermaye piyasalarını düzenleyici ve denetleyici kurumuyla mutabakat zabıtları imzalamıştır.

Yukarıda adı geçen 16 ülkenin otoritesi ile imzalanan alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı konulu mutabakat zabıtları ile sınır ötesi faaliyet gösteren fonların gözetiminde işbirliğinin artması yolu ile yatırımcıların korunmasına katkı sağlanacaktır. Diğer taraftan, Türk Alternatif Yatırım Fonu yöneticileri açısından mutabakat zaptı imzalanan söz konusu ülkelerin piyasalarına erişim ve yatırım fonlarını yönetme, pazarlama, saklama hizmeti sunma hususunda Direktifte belirtilen en önemli koşullardan biri yerine getirilmiştir.