30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan problemler ile piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları dikkate alınarak; menkul kıymet yatırım ortaklıklarına (MKYO’lar) ilişkin usul ve esaslar Kurulumuzun III-48.2 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 29/08/2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Yeni düzenleme ile;

1) Vergisel farklılığın ortadan kalkması nedeniyle yeni kurulacak ortaklıklarda A Tipi ve B Tipi ayrımı ortadan kaldırılmaktadır.

2) Halka açılma sonrası dönemdeki pay devirlerinden, sadece yönetim kontrol değişikliği doğuran devirler için Kurul’dan izin alınması öngörülmektedir.

3) Ortaklıkların sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içerisinde ortaklık paylarının ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamasının 1 TL’nin altında olması halinde, varsa imtiyazlara son verilmesi şartıyla nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı yapılabileceği ya da nominal değerden ve birim net aktif değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyat üzerinden tahsisli sermaye artırımı yapılabileceği hususu düzenlenmektedir.

4) Portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı hizmetinin dışarıdan temininin sadece portföy yönetim şirketlerinden sağlanabileceği hususu düzenlenmektedir.

5) Muhasebe, operasyon ve risk yönetim sistemleri gibi hizmetler ile iç kontrolden sorumlu personelin bir yatırım kuruluşundan sağlanabileceği ve risk yönetim hizmetinin, dışarıdan portföy yönetim hizmeti alınıyor olması halinde, hizmet alınan portföy yönetim şirketinden temin edilebileceği hususu düzenlenmektedir.

6) Ortaklık portföyündeki varlıkların bir portföy saklama kuruluşu nezdinde saklanmasının zorunlu olduğuna ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ancak bu düzenlemenin yürürlük tarihi, portföy saklama düzenlemelerine paralel olarak 01.07.2014 olarak belirlenmektedir.

7) Ortaklık portföyüne ilişkin sınırlamalar, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne paralel olarak ele alınmakta ve portföye alınacak varlıklara ilişkin oranlar söz konusu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmektedir.

8) Tebliğ’deki yükümlülükler karşısında yönetim kurulunun veya yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üyenin sorumluluğuna ilişkin düzenleme yapılmakta, bu suretle tüzel kişiliğin ve yöneticilerin sorumlulukları açıklığa kavuşturulmaktadır.

9) MKYO statüsünden çıkışlarda uygulanacak satın alma fiyatı, ortakların ayrılma hakkı kapsamında uygulanacak fiyat hesaplamasını da içerecek şekilde kapsamlı şekilde belirlenmektedir.