TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’YE İLİŞKİN

BASIN DUYURUSU (15.08.2013)

 

 

Bilindiği üzere, payları borsada işlem gören Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell/Şirket), Kurulumuzca verilen süreye, gerekli bilgilendirme ve uyarılara rağmen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla mevzuat ile zorunlu tutulan bağımsız yönetim kurulu üye atamasını yapmamış, bu nedenle 30/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurulumuzun 11/03/2013 tarihli kararı ile yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmıştır.

 

Diğer taraftan, Kurulumuz kararı ile atanmış 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi dışında kalan 4 yönetim kurulu üyesinin görev süreleri, seçildikleri 29.04.2010 tarihli genel kurul toplantısında belirlenen 3 yıllık görev süresini tamamlamaları sebebiyle dolmuştur. Genel kurulları yapılamayan Şirket’e, genel kurulunu 30 gün içerisinde yapması için Kurulumuzca son olarak 24.05.2013 tarihinde süre verilmiş, bu tarihten sonra genel kurulun toplanması için yapılan girişimler de sonuçsuz kalmış, Şirket yönetim kurulu üyelerini seçememiştir.

 

6495 sayılı Kanun ile değişik 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü ile, halka açık anonim ortaklıkların yönetim kurulu üyeliklerine, Kurulumuzca resen atama yapılabilecek haller ile olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içerisinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulumuzca resen atanan halka açık ortaklıkların genel kurullarının yetkilerinin kullanımına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, genel kurulunu toplayamayan ve görev süresi bitmiş üyelerin yerine yeni yönetim kurulu üye seçimini yapamayan Turkcell’in Kanun hükmü karşısındaki durumu Kurulumuzun 15/08/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere 2 yönetim kurulu üyesi daha atanmıştır. Yeni atanan yönetim kurulu üyelerinin isimleri Kurulumuz Bülteninde duyurulmuştur.

 

Bunun dışında, Kurulumuzca yapılan resen atamalar sonucunda boş kalan 2 üyelik için atama yapmak üzere, Şirket’in ana ortakları konumunda bulunan Sonera Holding BV, Çukurova Holding A.Ş. ve Alfa Telekom Turkey Limited’in her birisinden 2 kişi olmak üzere Kurulumuzun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan toplam 6 kişinin isim, özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarının, karar tarihini takip eden 15 gün içerisinde Kurulumuza iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir.

 

Söz konusu bilgilerin Kurulumuza ulaşmasını takiben boş kalan 2 üyelik için de Kurulumuzca atama yapılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Bülten metnine ulaşmak için tıklayınız.