30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan Kurulumuzun II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" (Tebliğ) 28/6/2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecektir.
Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
Yeni Tebliğ ile;
 1. Kurumsal ve nitelikli yatırımcı tanımı, Kurul düzenlemelerinde birliğin sağlanması ve Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum amacıyla Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel müşteri ifadesine atıf yapılmak suretiyle yeniden tanımlanmıştır.
 2. Sermaye piyasası araçlarının satışının hangi durumda tamamlanmış olacağı açıkça tanımlanmıştır.
 3. Talep toplama yoluyla satış yönteminde, yatırımcılar tarafından mevcut durumda imzalanması zorunlu olan talep formlarının, yetkili kuruluşlar tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmış olması koşuluyla, elektronik olarak imzalanmasına veya elektronik ortamda imzalanmadan doldurularak onaylanabilmesine imkan tanınmıştır.
 4. Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, talepte bulunacak yatırımcıların bloke edebileceği varlıklar arasına, BIST-30 endeksinde yer alan paylar, eurobondlar ve borsada işlem gören özel sektör borçlanma araçları eklenmiştir.
 5. Tahsisli satış esasları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği düzenlemeleri paralelinde sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak satın alacak gerçek ve tüzel kişilerin sayısı için belirlenen üst sınır 100’den 150’ye çıkarılmıştır.
 6. Nitelikli yatırımcı statüsüne giriş ve bu statüden çıkışa ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 7. Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlarda ve tahsisli satışlarda, Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirlenen sayı ve statü kısıtlarının takip ve kontrol esasları belirlenmiş, MKK ile MKK üyelerine çeşitli görev ve sorumluluklar verilmiştir.
 8. Halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin satışa başlama süreleri, satış süreleri ve satışın durdurulma esasları yeniden düzenlenmiştir.
 9. Satışı planlanan sermaye piyasası araçlarına ilişkin talep toplanmış olmasının, bu taleplerin mutlaka karşılanacağı anlamına gelmeyeceğine ilişkin hüküm eklenmiş ve ayrıca yatırımcılara, izahnamede aksi belirtilmedikçe, izahname değişikliği olmasa dahi talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirebilme veya geri alabilme hakkı tanınmıştır.
 10. Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değerinin, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi gereken kısmı %10’dan %20’ye çıkarılmıştır.
 11. Halka arzlarda uygulanabilecek teşvikler ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, halka arz fiyatları arasındaki farkın %20’yi aşmaması kaydıyla, belirli yatırımcı gruplarına farklı fiyat uygulanarak satış yapılabilmesine imkân tanınmıştır.
            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.