30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SPKn/Kanun) izahnamenin bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Kanun’un ilgili hükmü, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ayrıca Avrupa Birliğine üyelik sürecinde mevzuatın uyumlaştırılması hususları da dikkate alınarak hazırlanan, Kurulumuzun II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği” (Tebliğ) 22/06/2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

            Yeni Tebliğ ile;
  1. Kanun çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının ihracında veya borsada işlem görmesinde hazırlanacak izahnamenin tek bir belgeden oluşabilmesinin yanı sıra; ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet olmak üzere birden fazla belge şeklinde de hazırlanabilmesine imkan verilerek, ihraççılara esneklik sağlanmıştır.
  2. SPKn çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda veya ihraççıların izahname hazırlamaksızın ya da duyuru metni ilan etmeksizin gerçekleştireceği her türlü sermaye piyasası aracı ihracında ihraç belgesinin hazırlanması ve onaylanması zorunluluğu getirilmiştir.
  3. İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetler ile izahname hazırlanmasını gerektirmeyen durumlar Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında revize edilmiştir. Bu kapsamda; her halka arz için ayrı ayrı olmak üzere yatırımcı başına en az iki yüz elli bin TL değerinde sermaye piyasası aracı alan yatırımcılara yönelik yapılan halka arzlarda ve birim nominal değeri en az iki yüz elli bin TL olan sermaye piyasası araçlarının halka arzında izahname muafiyeti tanınmıştır. Ayrıca, payların ilk halka arzı hariç olmak üzere, halka arz edilecek tüm sermaye piyasası araçlarının toplam satış bedelinin beş milyon TL’nin altında olması durumunda Kurulca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet getirilebileceği düzenlenmiştir.
  4. Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde izahnamelerde bazı bilgilere yer verilmemesinin koşullarına yönelik olan ve Kurulumuzun mevcut düzenlemelerinde yer almayan hükümler sermaye piyasası mevzuatına kazandırılmıştır.
  5. İzahnamelerde yer alacak finansal tablolara ve bunlara ilişkin bağımsız denetim yükümlülükleri yeniden düzenlenerek, halka açık ortaklıkların hazırlayacakları izahnamelerde esas olarak bağımsız denetimden geçmiş yıllık ve gerekli olması durumunda sınırlı incelemeden geçmiş altı aylık ara dönem finansal tablolara yer verilmesi yönünde düzenleme yapılmış ve bağımsız denetimden veya sınırlı incelemeden geçirilmemiş ara dönem finansal tablolara izahnamede yer verilmemesi benimsenmiştir.
  6. Bankalar tarafından, genel kurullarınca onaylanan azami beş yıllık bir arz programı çerçevesinde hazırlanacak arz programı izahnamesi ile ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının, aynı yıl içinde birden çok ihraç edilmesi imkanı sağlanarak, arz programı izahnamesine yönelik düzenlemeler sermaye piyasası mevzuatına kazandırılmıştır.
  7. SPKn çerçevesinde, izahnamenin güncelliğinin korunması kaydıyla, ilk yayım tarihinden itibaren bir yıl boyunca gerçekleştirilecek ihraçlar için, ihraç belgesinin ise bu belgenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Kurul karar tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yapılacak ihraçlar için geçerli olacağı düzenlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.