30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yeniliklere uyum sağlanmasını ve son dönemde hızla büyüyen borçlanma araçları piyasasının ihtiyaçlarına çözüm getirmeyi amaçlayan Kurulumuzun II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği” (Tebliğ) 7/6/2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğ yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Yeni düzenleme ile;
  1. Satılamayan veya satışından vazgeçilen borçlanma araçlarının aynı koşullar üzerinden veya koşulları değiştirilmek suretiyle tekrar satışı düzenlenmiştir.
  2. Aynı tertip içinde satışa sunulan farklı tür ve vadelerdeki borçlanma araçları arasında yatırımcı talebine göre aktarma yapılması imkânı sağlanmıştır.
  3. İhraç limitine esas alınacak finansal tablolarda genel kurul onayı zorunluluğu kaldırılmış, ihraççı talebi üzerine veya Kurul kararı çerçevesinde ara dönem finansal tablolar üzerinden ihraç limiti hesaplanması uygulaması düzenlenmiştir.
  4. Niteliği Tebliğ’de belirtilmiş olan ihraççıların kredi derecelendirme notuna göre ihraç limitlerinde artış yapılması ve ihraççıların talebi üzerine yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda ek ihraç limiti imkanı düzenlenmiştir.
  5. Niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilecek sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  6. Yurt içi ve yurt dışı ihraç tavanı uygulamalarına ve döviz cinsinden yapılan ihraçlarda esas alınacak kurlara ilişkin hükümler ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
  7. Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının kayden ihracı ve bu ihraçlara ilişkin verilerin MKK’ya bildirimine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.