Bilindiği üzere payları borsada işlem gören şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla uluslararası finans kaynaklarından kolay ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine katkıda bulunacak bir yönetim anlayışı getirmeyi hedefleyen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk olarak 2003 yılında Kurulumuzca yayımlanmış, daha sonra kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının yaygınlaştırılması ve değişen ekonomik koşullar karşısındaki etkisinin güçlendirilmesi amacıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 22/I-z hükmüyle kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uyulmasını zorunlu tutmaya Kurulumuz yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda  30.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ) ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurulumuzca yeniden belirlenmiştir.

Payları Borsa’da işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Şirket), söz konusu Tebliğ’de uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlamamış, Şirket’e verilen süreye, gerekli bilgilendirme ve uyarılara rağmen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla mevzuat ile zorunlu tutulan bağımsız yönetim kurulu üye atamasını yapmamıştır.

30/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen, Şirket’in halen görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinden 3’ü görevden alınarak yerlerine yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmıştır.

Görevden alınan ve yerlerine atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin isimleri Kurulumuz Bülteninde duyurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bülten metnine ulaşmak için tıklayınız.