Seri:IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu
 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler kapsamında, Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede hazırlanan Seri:IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile getirilen bazı önemli yenilikler aşağıda özetlenmektedir.
 
  • Finansal kuruluşların, faaliyetlerinin niteliği dikkate alınarak, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde ve varlıklarının üzerinde ayni hak tesis edilmesinde yönetim kurulları tarafından alınacak kararlarda uyacakları esaslar yeniden belirlenmiştir.
  • Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi hükmünün uygulanacağı ilkelere eklenmiştir.
  • Halka açık bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üç olarak belirlenmiştir.
  • Halka açık bankalarda, denetim komitesi üyesi olarak görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri, Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilecektir.
  • Bankaların denetim komitesinde yer almayacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri için her halükarda, zorunlu ilkelerde belirtilen nitelikler aranacaktır.
  • Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının denetim komitesinde yer alması halinde denetim komitesi üyelerinden sadece biri için zorunlu ilkelerde belirtilen nitelikler aranacaktır.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.