Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 62) 13.12.2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
            Seri: IV, No: 62 sayılı Tebliğ ile, Seri: IV, No: 28 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
            “Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde açtıracakları söz konusu hesaplar hak sahibi bazında izlenmeyebilir. MKK, nezdinde hak sahibi bazında izlenmeyecek şekilde hesap açmayı talep eden yabancı merkezi saklama kuruluşlarına ilişkin başvuruları Kurula iletir. Kurul bu başvuruları ülke bazında değerlendirir.”
            Tebliğde gerçekleştirilen söz konusu değişiklikle, yabancı merkezi saklama kuruluşlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de (MKK) açtıracakları hesapların hak sahibi bazında izlenmeyebileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiştir.
            Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, özellikle yurtdışında yerleşik yatırımcıların ülkemiz sermaye piyasalarına olan mevcut ilgisinin giderek arttığı görülmektedir. Bu ilginin sonucunda, yurtdışında yerleşik MKK muadili kuruluşların, MMK nezdinde hesap açılabilmesi yönündeki talepleri de paralel olarak artmaktadır. Diğer ülkelerde, ülkemizde yatırımcıların korunması anlamında en önemli araçlardan birisi olan menkul kıymetlerin yatırımcı bazında ayrı hesaplarda izlenmesi sisteminin henüz oluşturulamamış olması nedeniyle, kimi uygulamalarda hesap yapısı uyumsuzlukları ortaya çıkmaktadır. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ Değişikliği ile sadece yabancı merkez saklama kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, açılacak hesapların MKK nezdinde müşteri bazında izlenmesi uygulamasına istisna getirilmektedir.
            İlgili yurtdışında yerleşik saklama kuruluşunun bu yönde yapacağı başvurular, Kurulumuzca karşılıklılık, ilgili ülkelerdeki sermaye piyasalarının gelişmişliği ve özellikle bilgi belge temini konusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda karara bağlanarak; uygun görülmesi halinde, yatırımcı bazında hesap açılması uygulamasına istisna tanınması söz konusu olabilecektir.
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.