Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2011 Yılı Faaliyet Raporu Kurulumuz internet sitesine eklenmiştir. Kurul Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray’ın mesajını takiben "Sermaye Piyasası Kurulu, Dünya Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Türk Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu 2011 Yılı Faaliyetleri" ana başlıkları altında sunulan Rapor’un tamamına SPK web sitesinden ulaşılabilmektedir.
 
Sermaye Piyasası Kurulu 2011 Yılı Faaliyet Raporu mesajında Prof. Dr. Vedat Akgiray, son dönemde küresel düzeyde yaşanan finansal kriz nedeniyle bütün dünyada kırılganlıkları azaltıcı düzenleme ve uygulamaların yoğunluk kazandığını, bu çerçevede hem sistemik riskin azaltılmasına yönelik çalışmaların, hem de ekonomide sermaye piyasalarının ağırlığının sağlıklı şekilde artmasının önemine değindi. Akgiray mesajındaSPK’nın 2011 yılındaki faaliyetlerini şöyle özetledi:

"Piyasamızda en büyük ağırlığa sahip kurumsal yatırımcılardan biri olan yatırım fonları ile ilgili olarak da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yeni fon türleri yaratılmış, yatırım fonlarının performanslarının artırılması ve bu fonların kamuyu aydınlatma yükümlülükleri konusunda yeni tedbirler alınmıştır.  Sermaye piyasamızın en önemli unsurlarından halka açık anonim şirketlere, kendi hisse fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltıcı yönde işlem yapabilmelerine imkan verilmiştir. Faktoring şirketleri ihraççı statüsüne kavuşturularak, faktoring alacaklarının teminatı altında varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi mümkün kılınmıştır.  Mevzuat ve teknik alt yapısı tamamlanan Gelişen İşletmeler Piyasasında ilk halka arz 2011 yılı Ocak ayında  gerçekleşmiş ve böylece KOBİ’lerimizin sermaye piyasaları yoluyla finansmanına başlanmıştır.

Geçtiğimiz yıl SPK olarak gerçekleştirdiğimiz önemli değişikliklerden biri de kurumsal yönetim alanında olmuştur. Yatırımcıların sağlıklı karar vermelerini kolaylaştırma, küçük yatırımcıların etkin bir biçimde temsil edilebilmesi ve azınlık pay sahiplerinin haklarını güçlendirme yönünde düzenlemeler getirilmiştir. Öte yandan yatırımcıların sahip oldukları menkul kıymetleri daha kolay izlemeleri ve usulsüzlükleri önlemek amacıyla devlet iç borçlanma senetlerinin MKK bünyesinde kaydileştirilerek müşteri bazında saklanmasına yönelik gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmış ve işlem esasları belirlenmiştir."
 
"YENİ KANUN, FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE ULAŞTIRACAK"
 
Sermaye piyasalarının arz tarafını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ek olarak, talep tarafında da yatırımcı seferberliği başlatıldığını ifade eden Akgiray,  mevcut ve potansiyel yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla www.yatirimyapiyorum.gov.tr internet sitesinin hazırlandığını söyledi.
 
SPK olarak, 2012 yılında devam eden en önemli projenin Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişiklik  olduğunu  belirten Akgiray, Yeni Kanun ile gelişen Türk sermaye piyasasının önderliğinde ülkemizin beş yıl içerisinde bölgesel finans merkezi olma hedefine ulaşacağını vurguladı.
 
Akgiray,  kamuoyunda "Foreks" olarak bilinen kaldıraçlı alım satım işlemleri konusunda ise "Sermaye Piyasası Kurulu’nda yapılan değişiklikle yeni bir sermaye piyasası faaliyeti haline getirilmiş, bu faaliyete ilişkin ilke ve esaslar belirlenerek foreks piyasasının sağlıklı bir şekilde gelişmesini tesis edecek gözetim ve denetim mekanizmaları oluşturulmuştur." dedi.

KURULDA TOPLAM 1.191 KARAR ALINDI
 
2011 yılı içinde SPK Karar Organı 44 kez toplanarak faaliyet alanları ile ilgili çeşitli konularda 1,191 adet Kurul kararı almıştır. Sermaye piyasalarının düzenlemesine yönelik ise 2011 yılında toplam 30 tebliğ ve 8 yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
Sermaye piyasalarını 628 kurul kaydında bulunan şirket, 140 aracı kuruluş, 647 yatırım fonu, 165 emeklilik yatırım fonu, 26 yatırım ortaklığı, 23 gayrimenkul yatırım ortaklığı, 4 girişim sermayesi ortaklığı, 31 portföy yönetim şirketi, 92 bağımsız denetim şirketi, 113 gayrimenkul değerleme şirketi ve 9 derecelendirme kuruluşu oluşmaktadır. Sermaye piyasalarına ilişkin temel göstergelere bakıldığında, 2011 yılında İMKB piyasa büyüklüğünün yaklaşık 381 milyar TL’ye ulaştığı görülmektedir. 
 
Sermaye piyasalarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi amacıyla yurt içinde İMKB, İAB, VOBAŞ, TSPAKB, Takasbank, MKK, Yatırımcıları Koruma Fonu ve SPL Eğitim Merkezi ile yurt dışında ise Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO), OECD ve Dünya Ticaret Örgütü ile yakın bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışılmış, diğer kuruluşların da çalışmalarına destek verilmiştir.
 
Öte yandan; yatırımcı tabanını genişletmek ve finansal okuryazarlığı artırmak için de SPK tarafından pek çok proje başlatılmıştır. Üniversitelerde düzenlenen eğitim seminerleri, hanımlar lokali seminerleri ve kompozisyon yarışması gibi finansal eğitim projeleri hızlanarak devam etmektedir. 
  
KURULDA TOPLAM 147 YENİ İNCELEME BAŞLATILDI
 
Kurul, denetim fonksiyonu kapsamında "denetim daireleri"ne doğrudan veya Kurul'un diğer birimleri ve daireleri aracılığıyla ulaşan toplam 749 şikâyet ve ihbar yazısı ile 15 adet İMKB ihbarına ve yapılan denetim programlarına bağlı olarak 2011 yılında 147 adet yeni inceleme başlatılmıştır.
 
Geçmiş yıllarda veya 2011 yılında başlatılan denetim faaliyetleri sonucunda, 2011 yılında Kurul denetim daireleri tarafından 156 denetim raporu ile 31 uzman yazısı hazırlanmıştır. Söz konusu rapor ve yazıların konularına göre dağılımına bakıldığında % 32,6 ile halka açık şirketlerin ilk sırada, %25,7 ile aracı kurum incelemelerinin ikinci sırada ve %16 ile piyasa dolandırıcılığının üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Halka açık şirket denetimlerinde ilk sırayı örtülü kazanç aktarımı faaliyetleri almakta, ikinci sırada ise bilgisayar aracılığıyla yapılan denetimler bulunmaktadır. Kurul uzmanlarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu adına da denetimler yürütülmektedir. 2011 yılında MASAK’ın 44 yeni inceleme talebi Kurul’a ulaşmış ve 47 adet inceleme sonuçlandırılmıştır.
 
Kurul’un tüm hizmet birimleri tarafından yapılan incelemelerde 181 gerçek ve tüzel kişinin SPKn’na ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum konusunda uyarılmasına, 51 gerçek kişi hakkında sadece suç duyurusu yapılmasına, 8 gerçek kişi hakkında suç duyurusu ile birlikte işlem yasağı getirilmesine, ayrıca 69 gerçek ve tüzel kişi hakkında da idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 2011 yılında 69 gerçek ve tüzel kişi hakkında toplam 6,995,756 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.
  
KURUL'A 380 KAYDA ALMA, 1049 İZİN BAŞVURUSU
 
2011 yılında Kurul’a yapılan toplam 380 kayda alma başvurusunun 146 tanesi halka açılma amaçlıdır. Yıl içinde aracı kuruluşların izin başvuru sayısı 149 iken, kolektif yatırım kuruluşlarının izin başvuru sayısı 611 olmuş, halka açık anonim ortaklıklara ilişkin izin başvuru sayısı 289 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Öte yandan Bilgi Edinme Birimine gelen başvurular "şikayet, görüş ve öneriler" ile "bilgi edinme" başvuruları olmak üzere iki bölümde ele alınmakta olup, bilgi edinme başvuruları "4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” çerçevesinde 15 iş günü içinde cevaplanmaktadır. 2011 yılında Kurumsal İletişim Dairesi altında faaliyet gösteren Bilgi Edinme Birimi tarafından 7,826 başvuru yanıtlanmıştır.
  
SPK'DAN 45.579 SEKTÖR ÇALIŞANINA LİSANS
 
Kurulumuz Seri:VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i  11 Ağustos 2001 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 10 Eylül 2001’de Lisanslama ve Sicil Grubu oluşturulmuştur. Grup tarafından sektöre yönelik ilk sınav 2002 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası lisanslama sınavlarının 2012 yılı itibariyle 16.06.2011 tarihinde tescil edilerek tüzel kişilik kazanan Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından yapılması öngörülmektedir. SPK Lisanslama ve Sicil Grubu koordinasyonunda Eylül 2002 – Aralık 2011 tarihleri arasında 26 sınav yapılmış ve 45.579 sektör çalışanı bu sınavlar sonucunda lisans almaya hak kazanmıştır.
  
30 ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
 
Diğer ülkelerdeki sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde Mutabakat Zaptı imzalanması (MoU) için başlatılan girişimler 2011 yılında da sürdürülmüştür. Bu kapsamda, 2011 yılı içerisinde Kırgız Cumhuriyeti, Pakistan ve Kore sermaye piyasası düzenleyici otoriteleri ile MoU imzalanmıştır. Kurul tarafından şimdiye kadar imzalanan ikili mutabakatların sayısı 30 ülkede toplam 33’e ulaşmıştır. 
 
IMF ve Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşların periyodik olarak yaptıkları çalışmalara katılım sağlanmıştır. Öte yandan, Çin, Tayland ve Cezayir’den gelen heyetlere sermaye piyasası konusunda  eğitim ve tanıtım amaçlı programlar organize edilmiştir. Yurtdışında Türk sermaye piyasalarının tanıtım faaliyetleri kapsamında ise 2011 Mayıs ve Ekim aylarında Almanya’da çeşitli organizasyonlar düzenlenmiştir.
 
SPK'NIN DEVAM EDEN PROJELERİ
 
2011 yılında sermaye piyasalarına yönelik yapılan ve yukarıda belli başlıkları özet halinde sunulan çalışmaların dışında, 2011 Yılı Faaliyet Raporu’nda Kurul’un 2012 – 2013 yılı projeksiyonunda gerçekleştirmeyi planladığı hali hazırda devam eden düzenleme ve çalışmalar 17 madde halinde sunulmuştur.
  • Yeni Sermaye Piyasası Kanunu taslağının hazırlanması,
  • İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında faizsiz finansal araçların geliştirilmesi,
  • Yerel yönetimlerin ihtiyaç duydukları finansman modelleri ile sigortalı ihraca ilişkin düzenlemeler konusunda ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetim ve diğer kuruluşlarla çalışmaların yürütülmesi,
  • Gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşuna imkan tanınması,
  • Payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık şirketlerden gerekli büyüklük şartını sağlayanların paylarının Borsa’da işlem görebilmesine yönelik düzenleme yapılması,
  • Geri alım programları ve finansal araçların fiyat istikrarının sağlanması için muafiyetler sağlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılması bunlar arasında yer almaktadır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
  
 
   Faaliyet Raporuna buradan erişebilirsiniz.