Seri:VII, No:43 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 21 Mart 2012  tarih ve 28240 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ Değişiklik metni için tıklayınız.
 
Seri: VII, No: 43 sayılı Tebliği ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:
 

1) Garantili ve koruma amaçlı alt fonların portföyüne yoğunlaşma sınırı olmaksızın özel sektör borçlanma araçları (ÖSBA) alınması

Devlet iç borçlanma senetlerine alternatif olarak ÖSBAların koruma amaçlı alt fon portföyüne dahil edilmesine ve ÖSBA dahil edilen koruma amaçlı alt fonların Tebliğ’in 42/1-(a) maddesinde yer alan “portföy değerinin %10’undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz.” hükmünden istisna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Yoğunlaşma sınırına ilişkin tanınan bu istisna garantili alt fonları da kapsamaktadır.
 
Bu düzenleme ile birlikte, koruma amaçlı ve garantili alt fonların portföylerinin büyük bir kısmı tek bir ihraççının menkul kıymetinden oluşabilecek olup, söz konusu düzenlemenin ÖSBA ihraçlarını destekleyici nitelikte olacağı düşünülmektedir.
 
Garantili ve koruma amaçlı alt fonların yatırım yapacağı banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları için, ihraççının yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması şartı getirilmiştir. Bunun yanında, ÖSBAlara yatırım yapacak koruma amaçlı ve garantili alt fonların unvanlarında özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapıldığını gösterir ifadeye yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.
 
ÖSBAlara yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarında, serbest yatırım fonlarında olduğu gibi katılma paylarının satışına aracılık edecek kurumların bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli istihdam etmeleri ve söz konusu fon katılma payı satışlarının bu satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu tutulmuştur.
 
Ayrıca, ÖSBAlara yatırım yapan alt fonların maruz kaldığı riskin yatırımcılar tarafından iyi algılanması ve yatırımcıların yatırım kararlarını daha sağlıklı vermelerini teminen, bu fonların katılma payı satışının gerçekleştirilmesinde, yatırımcıların fon izahnamesi ve sirkülerinin okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini içeren yazılı pay alım talimatlarının alınması şartı getirilmiştir.
 

2) Fon Hizmet Biriminin Sözleşme İle Hizmet Alınan Kuruluş Nezdinde Oluşturulması

Tebliğ’in 12 nci maddesine fon hizmet biriminin kurucu, yönetici veya sözleşme ile hizmet sağlayan başka bir kuruluş nezdinde oluşturulabileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir. Bununla birlikte, fonun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması halinde kurucunun sorumluluğunun ortadan kalkmayacağı da hükme bağlanmıştır.
 

3) Fon İçtüzük ve İzahnamesinde Yer Alan Esaslara Uyum Zorunluluğunun Tebliğ’de Açık Olarak Düzenlenmesi

Fon portföy yöneticilerinin, fon portföyünü içtüzük ve izahnamede yer alan esaslara uygun olarak yönetmesi gerektiğine ilişkin olarak Tebliğ’in 41. maddesine; fon kurucusunun da fonun faaliyetlerinin içtüzük ve izahnamede yer alan esaslara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olduğuna ilişkin olarak Tebliğ’in 6. maddesine hüküm eklenmiştir.
 

4) Yabancı Menkul Kıymet Fonlarının Yurtdışında Repo-Ters Repo Sözleşmelerine Taraf Olabilmesi

Kurulumuz Karar Organı’nın 20.01.2012 tarih ve 2/78 sayılı kararı ile yabancı menkul yatırım fonlarının yabancı tezgahüstü piyasalarda repo-ters repo sözleşmelerine taraf olabilmelerine imkan tanınmıştır. Bu çerçevede, anılan kararın (2/A) nolu bölümünde yer alan hususlar Tebliğ’in 43. maddesinin (f) bendine işlenmiştir.
 

5) Şemsiye Fonların ve Alt Fonların Başvuru Standartlarının Kurulumuzca Belirlenerek İlan Edilebilmesine Yönelik Yetki Alınması

Garantili ve koruma amaçlı yatırım fonlarının kuruluş ve kayda alma başvurularında istenecek bilgi ve belgelerin yer aldığı Tebliğ’in (4) nolu ekindeki bilgi ve belgelerin bir bölümü güncelliğini yitirmiştir.
 
Bu çerçevede, Tebliğ’in (4) nolu eki yürürlükten kaldırılmış ve şemsiye fonlar ile alt fonların başvuru standartlarının Kurulumuzca belirlenerek ilan edilmesine ilişkin olarak Tebliğ’in 5/D maddesine hüküm eklenmiştir.
 

6) Koruma Amaçlı ve Garantili Alt Fon Portföylerine Alınan Opsiyon Sözleşmelerinin İmzalanmasına ve Saklanmasına Yönelik Süre Belirlenmesi

Opsiyon sözleşmelerinin imzalanması konusunda uygulamada yaşanan zorluklar dikkate alınarak, alt fonların Kurulumuz internet sitesinde yayımlanan başvuru belgelerinde yapılacak bir değişiklik ile, Tebliğ’in 43/b maddesine uyumun konfirmasyon belgesi ile sağlanabilmesine imkan tanınması; diğer yandan, Tebliğ’in 43/b maddesine, opsiyon sözleşmesine ilişkin imzaların en geç bir ay içerisinde tamamlanması ve opsiyon sözleşmesinin imza tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle Kurucu veya Yönetici nezdinde saklanmasına yönelik hüküm eklenmiştir.
 

7) Diğer Hususlar

  • Tebliğ’in 42-1(h) bendinde değişiklik ile fon portföyündeki varlıkların değerinin takas alacakları veya borçları nedeniyle fon içtüzüklerinde ve Tebliğ’de belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde “takas süresi sonu”na kadar Tebliğ’de belirtilen sınırlara getirilebilmesine imkan verilmiştir.
  •  
  • Tebliğ’in 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yatırım fonlarının portföy değerlerinin %10’undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz.” hükmündeki “ortaklık” ifadesi “ihraççı”, “menkul kıymet” ifadesi ise “sermaye piyasası aracı” olarak değiştirilmiştir.