Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Hakkında Duyuru
 
 
Bilindiği üzere, Kurulumuzun 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı toplantısında, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB, Borsa) işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıkların finansal yapıları ve halka açıklık yapılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda Kurulca belirlenen 84 şirketin İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesine ve söz konusu şirketlere ait payların işlem göreceği pazar veya platformun işleyiş esaslarının İMKB tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
 
İMKB’nin konuya ilişkin ‘Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esasları’na ilişkin 386 sayılı Genelgesi 30.12.2011 tarihinde yayımlanmıştır.
 
Söz konusu süreç ile ilgili olarak, Kurulumuzun 25.11.2011 tarih ve 39/1066 sayılı toplantısında, bu 84 şirket içinden toplam 55 şirketin hisselerinin İMKB’de işlem görmesinin beklendiği değerlendirilerek, 18 şirketin 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı Kurulumuz Kararı kapsamından çıkarılmasına, 11 şirketin ise pay sahiplerine çağrıda bulunulması sonrasında yapılacak Kurul kaydından çıkma başvurularının değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu 55 şirket için tıklayınız.
 
Paylarının Serbest İşlem Platformu (SİP)’nda işlem görmesine karar verilen halka açık anonim ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülük ve muafiyet esaslarının düzenlendiği Seri: IV, No: 58 sayılı ‘Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği’ 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.
 
Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir:
 
 1. SİP’te işlem görecek halka açık anonim ortaklıklar, Kurul tarafından onaylanmış Duyuru Formunu Kurul onayını takip eden 10 iş günü içinde KAP’ta ve ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan en yüksek tirajlı iki gazeteden birinde yayınlayacaktır.
 2. SİP’te işlem görmeye hesap döneminin bitimini izleyen ilk 9 ay içinde başlanması durumunda son 2 yıla ait finansal tablolar ile bunlara ait bağımsız denetim raporları; hesap döneminin bitimini izleyen 9 aydan sonraki bir dönemde başlanması durumunda ise son 2 yıla ait finansal tablolar ile bunlara ait bağımsız denetim raporları ve bağımsız denetimden geçmemiş son 6 aylık ara dönem finansal tablolar Duyuru Formu ile birlikte ilan edilecektir.
 3. SİP’te işlem görecek halka açık anonim ortaklık paylarının Borsada satışa konu olması durumunda ilave Kurul kayıt ücreti alınmayacaktır.
 4. SİP’te işlem gören halka açık anonim ortaklıkların,
  1. Özel durum açıklamalarının yapılmasında Kurulumuzun Seri: VIII, No: 54 sayılı ‘Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ hükümleri,
  2. Finansal raporları ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasında Kurulumuzun Seri: XI, No: 29 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ hükümleri,
  3. Finansal tablolarının bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemeler uygulanacaktır 
 5. SİP’te işlem gören halka açık anonim ortaklıklar,
  1. Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i hükümlerinden,
  2. Kurulumuzun Seri: IV, No: 41 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinde hükme bağlanan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulması ve 8 inci maddesinde belirtilen personelin görevlendirilmesi yükümlülüklerinden,
  3. 3 ve 9 aylık finansal tablo ile ara dönemler için faaliyet raporu düzenleme yükümlülüklerinden,
  4. 6 aylık ara dönem finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetime tabi tutulması yükümlülüğünden, 
   muaf tutulacaktır.
 6. SİP’te işlem gören halka açık anonim ortaklıkların finansal raporlarının KAP’a gönderim süreleri için Kurulumuzun Seri: XI, No: 29 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen sürelere ayrıca 5 hafta ilave edilecektir.
 7. Tebliğ’de yer almayan yükümlülük ve muafiyetler için payları GİP’te işlem gören ortaklıklar için geçerli olan hükümler kıyasen uygulanacaktır.
 
            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.