Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in ve Ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına ilişkin tereddüt oluşturan hususlarda Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki duyurun yapılmasına karar verilmiştir.
Bilindiği üzere, Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarında işlem görenler hariç, payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıklar (Borsa Şirketleri) için Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlenmiş ve seçilen bazı ilkelerin zorunlu olarak uygulanması gerektiği hükme bağlanmıştır. Kurulumuza yöneltilen sorular doğrultusunda Tebliğ’in ve ekindeki ilkelerin uygulanmasına ilişkin bazı esaslar aşağıda özetlenmektedir.
 1. Yönetim kurulunun tamamen icrada görevli olmayan üyelerden oluşması mümkündür. Murahhas üyelerin şirketin faaliyetlerine ilişkin karar mekanizmasında etkin rol oynamaları nedeniyle icracı üye olmaları gerekli iken yönetim kurulu başkanı, şirkette üstlendiği göreve göre icracı veya icracı olmayan olarak sınıflandırılabilir.
 2. Tebliğ’in 4.3.8 numaralı ilkesinde öngörülen 60 günlük süre, uygulamanın ilk yılı olması sebebiyle bu yıl için 45 gün olarak uygulanacaktır.
 3. 4.3.7 numaralı ilkenin (a) bendinde yer alan önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir. Aynı bentte ifade edilen sermaye ilişkisinin belirlenmesinde %10’luk bir kriter esas alınmalıdır.
 4. Bağımsız yönetim kurulu üye adayının şirketin son beş yıl içerisinde tam tasdik raporunu hazırlayan yeminli mali müşaviri olması, şirketin vergi denetimini yapması nedeniyle 4.3.7 numaralı ilkenin (b) bendi kapsamında bağımsızlığını zedeleyen bir durum olarak değerlendirilecektir.
 5. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak 4.3.6 numaralı ilke gereği, bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.
 6. Halihazırda bağımsız üye ücretinin danışmanlık ücreti olarak fatura edilmesi, kişinin 4.3.7 numaralı ilkenin (b) bendinde belirtilen kriterleri sağlamasına engel teşkil edecektir.
 7. Muhtemel çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla, ana ortaklık statüsündeki şirketlerdeki kanuni denetçilerin çalıştıkları süre içerisinde bağlı ortaklıklarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak kanuni denetçinin görevinden ayrılması halinde holding şirketlerinde bağımsız üye olmasında bir engel bulunmamaktadır.
 8. Herhangi bir imtiyazlı pay grubu tarafından bağımsız üye olarak aday gösterilen bir kişi, ilkelerde belirtilen bağımsız kriterlerini sağlaması şartıyla bağımsız üye olabilecektir.
 9. Bir tarafın bir işletme ile ilişkili olup olmadığının tespitinde, İlişkili Taraf Açıklamaları başlıklı TMS/UMS 24 hükümlerinden faydalanılmalıdır.
 10. 4.5.1 ve 4.5.2 numaralı ilkeler çerçevesinde yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev alacak üyelerin (Denetimden Sorumlu Komite hariç) çoğunluğunun yönetim kurulu üyelerinden oluşması gerekmektedir. Bunun yanında, komitelerin gerekli görmesi halinde komitede görev almayan müdür ve yöneticilerin görüşlerine başvurulması da her zaman mümkündür.
 11. 4.4.7 numaralı ilkenin uygulamasına ilişkin olarak, Borsa şirketleri ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartları değişmediği müddetçe tek bir yönetim kurulu/genel kurul kararı yeterlidir. Ancak, bu işlemlerin şartlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde yeni bir yönetim kurulu/genel kurul kararının alınması gerekecektir.
 12. Tebliğ’in Geçici Madde 1 hükmü uyarınca, Tebliğe uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin ve yönetim kurulu yapılanmalarının, 30.06.2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanması zorunludur. Ancak, esas sözleşme değişikliklerinin 30.06.2012 tarihine kadar yapılacak ikinci bir genel kurulda onaylanması Kurulumuza yapılacak başvuru üzerine münferit olarak sadece istisnai sebeplerin varlığında mümkün olabilecektir. Bu çerçevede tüm Borsa şirketleri tarafından;
  1. İlkelerde esas sözleşmeye hüküm konulması zorunluluk olarak getirilen 1.3.10 ve 4.4.7 numaralı ilkelere ilişkin olarak esas sözleşme değişikliği yapılması,
  2. Zorunlu olarak uygulanacak ilkelerden 1.3.1, 1.3.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.2 ve 4.6.4 numaralı ilkelere ilişkin olarak, ortaklıklar tarafından esas sözleşmelerinin mevcut halinin söz konusu maddelerde belirtilen esaslara uygun olup olmadığının incelenmesi ve bu konularda (varsa) esas sözleşmede yer alan mevcut hükümlerin Tebliğ hükümleri ile uyumlu olmaması veya esas sözleşmede Tebliğ hükümleri ile çelişen uygulamaların bulunması durumunda, gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılması,
   gerekmektedir. Şirket esas sözleşmelerinde “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı ayrı bir maddede veya konuya ilişkin mevcut maddelerin içerisinde ayrı bir fıkra olarak;
   Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır”,
    “Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur”,
    “Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.”
   ifadelerine yer verilmesi uygun olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.