Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın (GYO/Ortaklık), Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yaşanan güncel gelişmelere uyum sağlayabilmesi,portföylerinin geliştirilebilmesi ve alternatif imkanların araştırılmasına yönelik hizmetleri ilişkili taraflarından alabilmesi,gelişen piyasa ortamında ortaya çıkan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve lider sermayedar ile imtiyazlı paylara ilişkin uygulamadaki tereddütlerin giderilebilmesi amacıyla, Kurulumuzun Seri: VI, No: 32 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (Tebliğ) yeni düzenlemeler yapılmıştır. Anılan Tebliğ 31/01/2012 tarih ve 28190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 
Tebliğ ile yapılan temel değişiklikler aşağıda sunulmaktadır:
 
1)30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile halka açık anonim ortaklıkların yönetim kurullarında bağımsız üye bulundurma zorunluluğu ve bağımsız üyelerde aranan şartlara ilişkin yapılan düzenlemeler ile GYO’larda mevcut bağımsız üye bulundurma zorunluluğu ve bağımsız üyelerde aranan şartlar uyumlaştırılmıştır.
  
2) Bilgi ve deneyim olarak gayrimenkul üzerine uzmanlaşmış şirket topluluklarının, sahip oldukları know-how ve tecrübelerini grup içerisinde kullanabilmelerini teminen, Tebliğ ileGYO’ların ilişkili taraflarından danışmanlık hizmeti alabilecekleri, ancak bu hizmetin bedelinin Kurulca belirlenecek bir üst sınıra tabi tutulabileceği hususları düzenlenmiştir.
 
3) Lider sermayedarın sahip olması gereken %20’lik asgari sermaye oranının tespitinde, söz konusu oranın sadece kuruluşta/dönüşümde ve kayda alınmada arandığı hususu vurgulanmıştır.
 
4) Ortaklıklarda, imtiyazlı payların mevcut olmaması halinde, lider sermayedarın ortaklıktaki hakim ortak konumunu asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca koruması zorunluluğu getirilmiştir.
 
5) Ortaklıklartarafından katılım bankaları nezdinde katılma hesabı açılabilmesi imkanı sağlanmıştır.
 
6) Ortaklıkların kiragelirlerine dayalı varlık teminatlı menkul kıymet ihracı mümkün kılınmıştır.