Kurulumuzun Seri: X No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 26/3/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile uluslararası uygulamalara ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na paralel bağımsızlığı ve kurumsallığı temin edecek belli bazı tedbirleri alan sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören işletmeler ve bağımsız denetim kuruluşlarının, Seri: X No: 22 Tebliği'nin Üçüncü Kısım 6'ncı maddesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarının seçimine yönelik 7 yıllık azami süre kuralından muaf tutulmaları öngörülmüştür.

 

Bu çerçevede;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören işletmeler;

1) Bağımsız denetim komitelerinin iki üyeden oluşması halinde tümünün, ikiden fazla olması halinde ise çoğunluğunun Kurumsal Yönetim ilkeleri'nde tanımlanan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve bağımsız denetim kuruluşlarının seçiminin ve ücretlendirilmesinin bu komite tarafından yerine getirilerek doğrudan genel kurulun onayına sunulması; denetim kuruluşlarının raporlamalarını doğrudan denetim komitesine yapmaları; komitenin, bağımsız denetçiden alınacak denetim dışı hizmetlerin onay yetkisine sahip olması,

2) Esas sözleşmelerinde, "Şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde Kurula başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir." hükmünün bulunması,

b) Bağımsız denetim kuruluşları;

1) Seri: X No: 22 Tebliği'nin Dördüncü Kısım (Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü) hükümleri uyarınca, özellikle bağımsızlık ilkesi olmak üzere, kalite kontrol sisteminin işleyişinden ve gözetiminden sorumlu en az 1 sorumlu ortak başdenetçi, 1 başdenetçi ve tam veya yarı zamanlı görevlendirilecek yeterli sayıda denetçiden oluşan bir "Kalite Kontrol Güvence Komitesi"ne sahip olması ve söz konusu komitenin faaliyetleri hakkında dönemsel olarak Kurula bildirimde bulunması,

2) Sorumlu ortak başdenetçi rotasyonuna imkân verecek sayı ve nitelikte, her unvan kademesinde yeterli sayıda denetçiden oluşan ve en az bu Seri: X No: 22 Tebliği'nin İkinci Kısım 19'uncu maddesi kapsamında yedekleri ile birlikte 3 denetim ekibi kurmaya yeter sayıda bir denetim kadrosuna sahip olması,

3) Sorumlu ortak başdenetçi rotasyonunda, sorumlu ortak başdenetçiler arasında karşılıklı müşteri değişimlerine engel olacak tedbirleri almaları

halinde, 1/1/2011 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu yerine sorumlu ortak başdenetçi rotasyonuna tabi olabileceklerdir.

Diğer taraftan, bir sorumlu ortak başdenetçinin, müşteri bir işletme ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinde, her halükarda en çok 5 hesap dönemi görev alabileceği ve söz konusu sorumlu ortak başdenetçinin tekrar aynı müşterinin denetim çalışmalarında görev alabilmesi için en az 2 hesap dönemi geçmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.