19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurulumuzun Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ), 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliği ile değiştirilmiştir.
 
Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile payları İMKB’de işlem gören şirketlerin ilişkili tarafları ile yaptıkları yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için değerleme yükümlülüğü kaldırılmış, ilişkili taraflar ile yapılan tek seferlik işlemlerde uzman kuruluş raporu hazırlatılması için esas alınan %10’luk eşik ise %5’e indirilmiştir. Ancak, payları İMKB’de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun faaliyet raporunda yer alması ve yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme ile payları İMKB’de işlem gören şirketlerin ilişkili kuruluşlarıyla yaptıkları işlemlere ilişkin yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.
 
Tebliğ’in 8’inci ve 9’uncu maddeleri ile payları İMKB’de işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan lisans sahibi bir personelin görevlendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Söz konusu düzenleme şirketler bünyesinde sermaye piyasası mevzuatına hakim bir personelin istihdam edilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. Sermaye piyasasının fon sağlama, prestij gibi imkanlarından yararlanan halka açık şirketler bünyesinde sermaye piyasası mevzuatını bilen yetkin bir personelin bulunması özel durum açıklamalarının koordinasyonu, finansal tabloların gerçeğe uygun bir biçimde hazırlanması ve periyodik yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi için bir gerekliliktir. Yapılan Tebliğ değişikliği ile piyasa değeri 50.000.000 TL’nin altında olan ortaklıklarda istihdam edilecek personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı’na sahip olması yeterli kabul edilmiş, menkul kıymet yatırım ortaklıkları için tam zamanlılık şartı kaldırılmış ve İMKB Gözaltı Pazarı’nda yer alan şirketlere muafiyet tanınmıştır.
 
Bu çerçevede, Kurulumuzun 17.06.2011 tarih ve 19/598 sayılı kararı ile Tebliğ’in 8’inci maddesi uyarınca gerekli organizasyon yapısını oluşturmak üzere şirketlere son defaya mahsus olmak kaydıyla 2011 yılında yapılacak son lisanslama sınavlarının sonuçlarının açıklanmasına kadar süre tanınmasına karar verilmiştir. Bu süre sonrasında Tebliğ’in 8’inci maddesine uyum sağlamayan şirketler hakkında Kurulumuzca mevzuata aykırılık gerekçesiyle işlem tesis edilecektir.