Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”de değişiklik yapan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 26/03/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkında Kurulumuza ulaşan sorulardan, Tebliğ uygulaması ile ilgili tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

26/03/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kurulumuzun Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in Üçüncü Kısım 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi, en çok 7 yıl için yapılır.” hükmüne, anılan maddenin üçüncü fıkrasında nitelikleri sayılan sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören işletmeler ile bağımsız denetim kuruluşlarının tamamı için ayrı ayrı muafiyet getirilmiştir. Söz konusu muafiyetlerin, birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer bir ifade ile;

a) Tebliğ’de belirtilen şartları haiz işletmeler, bağımsız denetim kuruluşlarının seçiminde herhangi bir özel şart aramadan, sözleşme imzaladıkları bağımsız denetim kuruluşunda sorumlu ortak başdenetçi rotasyonu uygulamasına geçebileceklerdir.

b) Yine Tebliğ’de belirtilen şartları haiz bağımsız denetim kuruluşları da, denetim yapacağı işletmenin bağımsız denetim komitelerinin, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşup oluşmadığına bakılmaksızın sorumlu ortak başdenetçi rotasyonu uygulaması yapabileceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.