Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/7/2010 tarihli toplantısında, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemenin yapılış amacı halka açıklık oranı belli bir seviyenin altında bulunan ortaklıkların işlem sırasındaki derinliğinin azalacağı, işlem hacminin düşeceği, sağlıklı fiyat oluşumunun engelleneceği ve bu nedenlerle küçük pay sahibi yatırımcıların zarara uğrayabileceği hususlarının değerlendirilmesi ve halka açıklık oranı düşük olan şirketlerin, İMKB kotundan çıkma yönündeki talepleridir.

Düzenleme yapılırken tasarruf sahiplerinin mağdur olmamaları amaçlanmış ve bu doğrultuda kamuyu aydınlatma, çağrı fiyatı tespiti ve likiditenin sağlanması başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

  • Borsa kotundan çıkmaya ilişkin ilke ve esaslar, yatırım ortaklıkları dışında kalan ve çağrı yoluyla ya da herhangi bir başka yöntemle halka açık anonim ortaklığın sermayesinin ve/veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak % 95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip olunan ortaklıklar tarafından uygulanabilecektir.
  • Borsa kotundan çıkma talebinde bulunan ortaklıklara, Borsa'ya ve eş zamanlı olarak çağrıda bulunmak amacıyla Kurul'a çağrı başvurusunda bulunulması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Bu amaçla yapılacak çağrı işleminde, hakim ortak dışındaki pay sahiplerinin haklarının korunması ve çağrı fiyatının adil bir şekilde belirlenmesi amacıyla çağrı fiyatına alt sınır getirecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır.
  • Çağrı işleminin tamamlanmasından sonra şirket Borsa kotundan çıkarılacaktır.
  • Çağrı süresi içinde çağrıya cevap veremeyen ortakların, şirket hisselerinin Borsa kotundan çıkarıldıktan sonra da 3 yıl boyunca bu ortakların hisselerini satmak üzere başvurabilme hakkı verilmiştir.
  • Borsa kotundan çıkma talebinde bulunan ortaklıklarca yapılması gereken özel durum açıklamalarında bulunması gereken hususlar detaylı bir şekilde belirtilerek kamunun zamanında, doğru ve tam bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Kurulca belirlenen "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri İle Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar"a Kurulumuz internet sitesinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.