Halka arz seferberliği kapsamında şirketlerin halka açılmasının hızlandırılması ve kolaylaştırılması, ilgili ulusal mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatına uyumunun sağlanması, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve piyasaların daha etkin çalışmasını sağlayacak yeni uygulamaların mevzuatımıza kazandırılması hedeflenmiş ve sermaye piyasası araçlarının halka arzında satış yöntemlerine ilişkin esaslar Kurulumuzun Seri: VIII, No: 66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 03/04/2010 tarih ve 27541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: VIII, No: 66 sayılı Tebliğ ile temel olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • İlk ve ikincil halka arzlarda izahnamelerde ayrıntılı açıklamalara yer verilmesi kaydıyla, fiyat, satış ve dağıtım esaslarının belirlenmesinde serbesti tanınmıştır.
  • Halka arzlarda içsel bilgiye ulaşabilecek durumda olan kişiler için mevcut olan pay alım yasağı kaldırılmıştır.
  • Halka arzda belirli gruplara tahsisat yapılmasına ilişkin düzenleme, ek satış hakkı hariç olmak üzere sermaye piyasası aracının en az %10'unun yurtiçi bireysel yatırımcılara ve %10'unun yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi gerektiği şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
  • Pay bedellerinin ödenme şekline ilişkin esaslar belirlenmiştir.
  • Belirli yatırımcı gruplarına nakdi ve gayri nakdi teşviklerin verilebilmesine imkan sağlanmıştır.
  • Talep toplamaya başlama süresi, sirküler ilanından itibaren en erken sonraki işgünü başlayabilecek şekilde kısaltılmıştır.
  • İzahnamenin tüm aracı kuruluşlar yerine sadece ihraçcı ve konsorsiyum lideri tarafından imzalanmasının yeterli olduğu düzenlenmiştir.
  • Kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslar daha net bir şekilde düzenlenerek ihraçcının, aracı kuruluşların ve halka arz süreci boyunca görevleri nedeni ile içsel bilgiye ulaşabilecek durumda olan kişilerin sorumlulukları belirtilmiştir.