Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının faaliyette bulunma esasları ve bu alanda yaşanan uluslararası gelişmeler çerçevesinde; Kurulumuza iletilen talepler de dikkate alınarak, Kurulca kabul edilen uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının ülkemizde faaliyette bulunma esaslarında Kurulumuzun Seri: VIII, No: 68 Sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile değişiklik yapılmıştır. Anılan Tebliğ, 15/04/2010 tarihli ve 27553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğunun kapsamı, Türkiye’de yerleşik bir gerçek veya tüzel kişi temsilci atamaları şeklinde genişletilmiştir.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin derecelendirme faaliyetinde bulunmalarını teşvik edeceği düşünülen söz konusu değişiklik ile Türkiye’deki kamuyu aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilirken, aynı zamanda uluslar arası derecelendirme kuruluşunun merkezinde sonlandırılacak derecelendirme faaliyetinin bilgi toplama aşamasının ülkemiz koşulları içinde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanmış olacaktır.