"Seri: III, No: 37 Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: III, No: 42 sayılı Tebliğ" 23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Seri: III, No: 42 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

  • Bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda ilgili bağımsız denetim firmasının onayının bulunması sebebiyle, satış ve kayda alma sürecinde gecikmelere sebep olan, izahname ve sirkülerlerin bağımsız denetim kuruluşları tarafından imzalanması uygulamasına son verilmiştir.
  • Satış ve kayda alma sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, halka arzlarda konsorsiyum üyesi tüm aracı kurumların izahname ve sirküleri imzalaması uygulamasına son verilerek, izahname ve sirkülerin sadece konsorsiyum lideri veya eşliderleri tarafından imzalanması uygulamasına geçilmiştir.
  • Kayıt ücretlerinin hesaplanmasında, varantlara özgü işlem esasları da dikkate alınarak her bir işlem gününde gün sonu netleştirilmiş bakiyelerin dikkate alınması yönünde değişiklik yapılmıştır.
  • Kayda alma başvurularında Kurul’a iletilecek finansal tablolar ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları daha açık bir şekilde ifade edilmiştir.