Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı görüşe açılmış bulunmakta olup, söz konusu taslağa ilişkin görüşleriniz, 26 Şubat 2010 tarihine kadar posta yoluyla Kurulumuz merkez adresine veya elektronik ortamda spkkyd@spk.gov.tr e-posta adresine gönderilebilir.

Söz konusu Yönetmelik Değişiklik Taslağı metni için tıklayınız.

Yönetmelik Değişiklik Taslağı ile getirilen düzenlemeler:

1. Fon varlıklarının katılma hesaplarında değerlendirilebilmesi

Bu değişiklik ile katılım bankalarını da içeren banka tanımı Yönetmeliğe dahil edilerek, fon varlıklarının mevduat hesaplarının yanı sıra katılma hesaplarında da değerlendirilmesine imkân sağlanması planlanmaktadır. Bu şekilde emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilebilecek enstrümanların çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. İzahname değişikliklerinde ilan prosedürünün kolaylaştırılması

Emeklilik yatırım fonlarının izahname değişikliklerinde, değişikliklere ilişkin katılımcılara duyuru metinlerinin gazetelerde ilan edilmesi yönteminin yeniden düzenlenerek söz konusu ilan prosedürlerinin daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesine imkân sağlanacaktır.

Mevcut durumda izahname değişikliklerinde katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmasını gerektiren konuların Türkiye çapında yayım yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinin Türkiye baskısında ilan edilmesi gerekmekte olup, Yönetmelik değişikliği ile anılan nitelikteki izahname değişikliklerinin Türkiye çapında yayım yapan iki gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesi yeterli olacaktır.

3. Bazı yatırım sınırlamalarının yeniden düzenlenmesi

Yönetmelikte yapılması planlanan bir diğer değişiklikle, emeklilik yatırım fonlarının yatırım fonu katılma payları ile mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecek varlıklarına ilişkin yatırım üst sınırlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, mevcut durumda emeklilik yatırım fonlarının portföylerine her bir yatırım fonu payları en fazla %2 oranında dâhil edilebilirken, yapılacak değişiklikle bu oran %5'e yükseltilmektedir.

Öte yandan emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilecek mevduat hesapları  için her bir banka nezdinde %2 ve toplamda %10 olan azami portföy oranları, katılma hesaplarında değerlendirilecek fon varlıkları da bu sınırlara dahil olmak üzere her bir mevduat / katılma bankası nezdindeki mevduat / katılma hesabı için %4 ve toplamda %20 olarak belirlenmektedir.

4. Ödünç verme sınırlarının yeniden düzenlenmesi

Emeklilik yatırım fonlarının portföylerinden ödünç verme üst sınırı yeniden düzenlenerek %10 olan mevcut oranın %100 olarak değiştirilmektedir. Bu şekilde emeklilik yatırım fonlarının portföylerindeki kısa vadeli alım ve satımlara konu olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından ödünç verme işlemi ile komisyon elde etmelerine imkân tanınacaktır.

5. Vadeli işlem sözleşmelerine yatırım amaçlı taraf olunabilmesi

Emeklilik yatırım fonları mevcut durumda türev sözleşmeleri sadece koruma amaçlı kullanabilmekte olup, Yönetmelikte yapılması planlanan değişiklikle, vadeli işlem sözleşmelerinin yatırım amaçlı kullanılmasına imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Riskin sınırlandırılması amacıyla, vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı, yatırım fonları düzenlemesinde olduğu gibi fon toplam değeri ile sınırlandırılacaktır.

6. Fon işletim gideri bazında pay gruplarının oluşturulması

Yönetmelikte yapılacak bir diğer değişiklik ile yatırım fonlarındaki uygulamaya paralel olarak, emeklilik yatırım fonlarında da aynı fon nezdinde pay grupları oluşturulmasına imkan tanınması planlanmaktadır. Ancak bireysel emeklilik sisteminde çeşitli komisyon ve giderlerin fonların dışında tahsil edilmesi nedeniyle, pay grubu oluşturmada fon işletim giderinde yapılacak farklılaştırmanın esas alınması uygun görülmüştür. Bu şekilde aynı fon nezdinde farklı fon işletim giderlerine tabi pay gruplarının oluşturulması mümkün olacaktır.

Bu konuda yapılması planlanan bir başka yenilik ise pay gruplarının fondan tahsil edilmesi veya katılımcılara iadesi esas alınarak oluşturulmasına imkan tanınmasıdır.