Kurulumuzca kayda alınan sermaye piyasası araçlarından alınan kayda alma ücretlerine ilişkin mevcut düzenlemelerde önemli değişiklikler yapan Bakanlar Kurulu Kararı 04/09/2009 tarih ve 27339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)'nun 28. maddesinde yer alan hükümler ve söz konusu hükümlere dayanılarak çıkarılan 01/11/1996 tarih ve 22804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30/09/1996 tarih ve 96/8571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar uyarınca, ipotek teminatlı menkul kıymetler teminat havuzu, varlık teminatlı menkul kıymetler teminat havuzu, konut finansmanı fonu, varlık finansmanı fonu, emeklilik fonları ve yatırım fonları hariç olmak üzere, Kurulumuz kaydına alınan tüm sermaye piyasası araçlarından bu araçların niteliğine ve hangi pazarda işlem gördüğüne bakılmaksızın, standart olarak binde iki oranında Kurul kayıt ücreti alınmaktaydı.

Gerek menkul kıymetlerin niteliği gerekse Gelişen İşletmeler Piyasasının özelliği dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, kısa vadeler için ihraç edilecek borçlanma senetleri ile Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören veya görecek paylar için Kurulca alınacak kayda alma ücretleri, Bakanlar Kurulu'nun 28/07/2009 tarih ve 2009/15330 sayılı kararı ile düşürülmüştür.

Bu çerçevede, kayda alma ücretleri farklı şekilde hesaplanan ipotek teminatlı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, konut finansmanı fonu, varlık finansmanı fonu, emeklilik fonları ve yatırım fonları hariç olmak üzere, bundan sonra Kurulumuzca sermaye piyasası araçlarının ihraç değeri üzerinden alınan kayda alma ücretlerinin hesaplanmasında esas alınacak oranlar aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Sermaye Piyasası Aracının Türü

Oran

Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan hisse senetleri

Onbinde iki

Borsada işlem görsün ya da görmesin diğer hisse senetleri

Binde iki

Borçlanma araçları ve ortaklık varantları;

- Vadesi 180 güne kadar olanlar için

- Vadesi 181 gün ile 1 yıl arasında (1 yıl dahil) olanlar için

- Vadesi 1 yıl ile 2 yıl arasında (2 yıl dahil) olanlar için

- Vadesi 2 yıldan daha uzun olanlar için

 

Onbinde beş

Onbinde yedi

Binde bir

Binde iki

Diğer ürünler

Binde iki

Söz konusu tablodan da anlaşılacağı üzere;
  • Yakın zamanda İMKB bünyesinde faaliyete geçmesi planlanan Gelişen İşletmeler Piyasasına olan talebi artırmak ve ihraç maliyetlerini düşürmek amacıyla, bu piyasada işlem gören ve görecek olan hisse senetlerinden alınacak kayda alma ücreti mevcut oranın 1/10'u olan onbinde ikiye düşürülmüş,

  • Borsada işlem görsün ya da görmesin diğer hisse senetlerinden alınan kayda alma ücretinde (binde iki) herhangi bir değişiklik yapılmamış,

  • Vadeli sermaye piyasası araçları olan tahvil ve finansman bonosu gibi borçlanma araçları ile ortaklık varantlarının ihracına yönelik talebi artırmak ve sermaye piyasamızda ürün çeşitliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla vade uzadıkça kayda alma ücretinin arttığı bir sistem benimsenmiş ve en düşük kayda alma ücreti azami 180 gün vadeli ihraçlar için onbinde beş olarak belirlenmiş,

  • Bakanlar Kurulu kararında sayılmayan diğer sermaye piyasası araçlarından alınan kayda alma ücretinde (binde iki) de herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakanlar Kurulu Kararı (Ek)