Kurulumuz tarafından yeni sermaye piyasası araçlarının ülkemiz finansal piyasalarında işlem görmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan Seri: III, No: 38 sayılı "Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği", 12/09/2009 tarih ve 27347 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen çerçeveye uygun olarak varlık teminatlı menkul kıymetlerin (VTMK) ihracı, kayda alınması ve satış esasları ile teminat sorumlusu ve teminat havuzuna ilişkin genel ilkeler belirlenmiştir.

VTMK ile genel olarak sermayenin tabana yayılması ve sermaye piyasalarının genişlemesine ve derinleşmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Tebliğ kapsamında, bankalar, finansman şirketleri ve finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları VTMK ihraç edebileceklerdir. Tebliğ teminat niteliği olan varlıkları tüketici kredileri, ticari krediler, finansal ve operasyonel kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar, ihracat işlemlerinden doğan alacaklar ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklar olarak belirlemiştir. VTMK ihraç etmek isteyen ihraççıların, belirtilen alacak türlerini bir başkasından devralmasına da tebliğ ile imkan verilmiştir.

VTMK, ihraççıların aynı zamanda genel yükümlülüğü niteliğinde olan borçlanma senetleri olarak sermaye piyasamızda yerini almıştır.

İkili bir koruma içeren VTMK ile yatırımcılar hem ihraççının VTMK için ayırdığı varlıkların kendilerine teminat olarak verilmesinden yararlanmakta, hem de bu teminatların yetersiz kalması durumunda alacaklarını doğrudan ihraççıdan talep etme hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca teminat varlıkların, teminat niteliğini koruyup korumadığını kontrol etmek üzere bir bağımsız denetim kuruluşunun teminat sorumlusu olarak atanıyor olması, VTMK'yı diğer sermaye piyasası araçlarından ayıran en önemli unsurlardan biridir.

Bu yönüyle, güvenli bir yatırım aracı olarak düzenlenen VTMK'nın, yatırımcıların yanı sıra ihraççılara da sağlayacağı önemli faydalar bulunmaktadır. Öncelikle bilanço içinde yer alan teminat havuzu sistemi ve ihraççının tüm malvarlığıyla sorumlu olması hususlarının sağladığı ek güven mekanizması sayesinde VTMK, ihraççıların daha düşük maliyetlerle borçlanmasına imkan vermektedir. Ayrıca menkul kıymetleştirme ile şirketin bilançosunda yer alan varlıkların likiditesi artmakta ve şirketlere bilançonun yönetilmesi, aktiflerin ortalama vadesinin kısalması, sermaye ve aktif karlılığının artması gibi avantajlar sağlamaktadır. Öte yandan ihraççılar için fon kaynaklarının ve yatırımcı tabanının çeşitlendirilmesine katkıda bulunabilecek VTMK, alacaklara ilişkin faiz riskinden korunmak için de alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.