Kurulumuzun 19/06/2009 tarih ve 17/474 sayılı kararı uyarınca ilan edilen sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza (E-imza) ile elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin duyuru metni hakkında Kurulumuza çok sayıda soru yöneltilmektedir. Soruların belli bazı konular üzerinde yoğunlaştığı görülmekte olup, ilgili hususlara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Sermaye yeterliliği tablolarının hangi tarihten itibaren elektronik imzalı olarak gönderileceğine ilişkin olarak:

E-imzalı bildirimlerin resmi olarak hangi tarihte başlayacağı Kurulumuzca yapılacak olan test çalışmaları neticesinde belirlenecektir. Kurulumuz tarafından belirlenen 10 aracı kuruluş ile test çalışmaları yürütülecek olup, söz konusu kuruluşlara gerekli bildirimler yapılmıştır. E-imzalı gönderim için ayrı bir sistem oluşturulmuş olup, sürecin başlaması ile birlikte basılı ve ftp ile gönderim sona erecektir. Söz konusu süreç başlayana kadar tabloların mevcut yöntemlerle gönderimine devam edilecektir. E-imza kullanımının başlayacağı tarih Kurulumuz tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Elektronik imza ile gönderilecek tabloların gönderim formatına ve yöntemine ilişkin olarak:

Kurulumuzca hazırlanan yeni sermaye yeterliliği izleme sistemi kapsamında mizan ve sermaye yeterliliği tabloları e-imza teknolojisi kullanılarak tarafımıza ulaştırılacaktır. Kurulumuzca bu kapsamda kullanılmak üzere web tabanlı bir program hazırlanmıştır. Bu programa internet erişim programları aracılığıyla, daha sonra tarafımızca verilecek bir web adresi kullanılarak erişilecektir. Bu programda uygun menü seçenekleri kullanılarak veri girme ve imzalama işlemi gerçekleştirilecektir. Programın işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi programın "Yardım" menüsünde yer alacaktır. Programın kullanılabilmesi için 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında nitelikli elektronik sertifika (e-imza) temin edilmesi gerekmektedir.

KAP sistemi ve MKK işlemleri için kullanılan sertifika ve kartların sermaye yeterliliği tablolarının gönderiminde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin olarak:

KAP sisteminde kullanılan sertifikalar nitelikli elektronik sertifika şartlarını taşımamaktadır. Kurulumuzda oluşturulan sisteme gönderim yapabilmek için nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi gerekmektedir. MKK kapsamındaki sertifikalarınızın nitelikli olup olmadığı hususunda elektronik sertifika hizmet sağlayıcınıza danışılmasında fayda görülmektedir. Söz konusu sertifikaların "nitelikli" olması halinde tabloların gönderiminde kullanılması mümkündür.

Bankaların sermaye yeterliliği tablolarının gönderimi hakkında;

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar da Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ kapsamında hazırlayacakları Ek/5 tablolarını e-imzalı olarak göndereceklerdir.

Tabloların gönderimindeki imzalara ve yetkilendirme sürecine ilişkin olarak:

Tabloların gönderimi için yetkilendirilmiş tek bir kişinin e-imzası (nitelikli elektronik sertifikası) ile tabloların gönderimi mümkün olacaktır. Tabloların gönderimi için birden fazla kişinin ayrı ayrı yetkilendirilmesi de mümkündür. Tabloların gönderimi için yetkilendirilecek olan kişinin, imza sirkülerinde imza yetkisinin olması konusunda Kurulumuzca bir şart öngörülmemektedir. Önemli olan husus, tabloları e-imzalı olarak gönderecek kişinin ilgili kuruluş tarafından yetkilendirilmesi ve bu kişi adına nitelikli elektronik sertifika temin edilmesidir. Ayrıca, yetkili kişinin kim olacağı konusunda Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş nitelikli elektronik sertifika sağlayıcıları hakkında:

İlgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına http://www.btk.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.

Portföy yönetim şirketlerinin sermaye yeterliliği tablolarının gönderimi hakkında:

Konuyla ilgili olarak alınan Kurulumuz kararı kapsamında şu an için portföy yönetim şirketleri bulunmamaktadır. Bu çerçevede, portföy yönetim şirketleri için nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi gerekmemektedir. Portföy yönetim şirketlerinin sermaye yeterliliği tablolarını basılı olarak ve elektronik ortamda göndermeye devam etmesi gerekmektedir.