Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerinde gerek AB mevzuatına uyum gerekse şirketler ve yatırımcılardan gelen taleplerin değerlendirmesi neticesinde önemli değişiklikler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yapılan değişiklikler ile, AB düzenlemeleri ile büyük oranda uyumlu olarak bir Tebliğ hazırlanmış ve ülkemiz sermaye piyasalarının başta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülke sermaye piyasaları ile rekabet edebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, özel durum açıklamalarının tek tek sayılması yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygulamalarına benzer şekilde, bir bilginin önemliliğinin takdiri ortaklıklara bırakılmış, ancak yol gösterici olması açısından bir Rehber (*) hazırlanmıştır. Değişiklikle, Borsa şirketleri (**) ve Borsa dışı şirketler (***) için iki ayrı düzenleme yapılmıştır. Borsa dışı şirketler için yapılan düzenlemede, yükümlülükleri hafifletilmiş ayrı bir Tebliğ hazırlanmıştır.

Tebliğ ile getirilen önemli değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

Ø      İçsel bilgilerin açıklanmasına ilişkin olarak AB mevzuatında yer alan, ancak mevcut Kurulumuz düzenlemelerinde yer almayan ve özellikle halka açık şirketler tarafından bir düzenleme yapılması talep edilen özel durum açıklamalarının kamuya açıklanmasının ertelenmesi hususu yer almaktadır. Buna göre, bir ortaklık, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve ortaklığın bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilecektir.

Ø      Tebliğ değişiklikleri ile getirilen diğer bir önemli husus ise mevcut durumunda %5 ve üstü paya sahip olan, ancak ortaklıkta herhangi bir idari sorumluluğu veya yönetsel kararlara müdahale imkanı bulunmayan ortakların yaptıkları her alım satım işlemini kamuya açıklama yükümlülüklerinin kaldırılmasıdır. Böylece bu ortakların kamuya açıklama yükümlülüğü sadece Tebliğ'de ifade edilen sınırların (%5, %10, %15 vb.) aşılması durumunda ortaya çıkacaktır.

Ø      Ayrıca şirketlerin yönetim veya denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişilerin yaptıkları işlemlere ilişkin açıklama yükümlülüğüne 10.000 TL'lik bir sınırlama getirilmiştir. Diğer bir ifade ile bu kişiler tarafından yapılan işlemler toplamı son on iki ay içinde 10.000 TL'ye ulaşmadıkça açıklama yapma yükümlülüğü doğmayacaktır.

Ø      TTK Tasarısında yer alan sermaye şirketlerin internet sitesine sahip olma zorunluluğuna paralel olacak şekilde halka açık şirketlerin özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitelerinde ilan etmeleri ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitelerinde bulundurmaları düzenlenmiştir.

Ø      Borsa şirketleri için Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bilgilendirme politikası oluşturulmasına ilişkin ilke bir yükümlülük olarak düzenlenmiş ve şirketlerin bilgilendirme politikası çerçevesinde mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini ve benzeri hususları kamuya açıklamaları ve bunu internet siteleri vasıtası ile kamuya duyurmaları amaçlanmıştır.


* Rehber, Kurulumuzun web sayfasında http://www.spk.gov.tr/daireduyurukarargoster.aspx?aid=92&ct=f&ext=.pdf&filename=92.pdf adresinde yer almaktadır.

** Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54)

*** İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 57)