Kurulumuzca hazırlanmış olan "Pay İhraçları İçin İzahname Formatı", "Pay İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu", "Halka Arz Sirküleri" ve "Yeni Pay Alma Sirküleri"ne ilişkin taslaklar görüşe açılmış bulunmakta olup, söz konusu taslaklara ilişkin görüşleriniz, 08/01/2010 tarihine kadar posta yoluyla Kurulumuz merkez adresine veya elektronik ortamda ofdizahname@spk.gov.tr e-posta adresine gönderilebilir.

Söz konusu taslaklar:

- Pay İhraçları İçin İzahname Formatı

- Pay İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu

- Halka Arz Sirküleri

- Yeni Pay Alma Sirküleri