Seri: II, No: 2 "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Seri: II, No: 23 sayılı Tebliğ" 25/11/2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Seri: II, No: 23 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

Banka bonosunun ihraççı tanımı genişletilmiştir

Yapılan değişiklik ile banka bonolarının katılım bankaları ile mevduat kabul eden bankalar tarafından da ihracı mümkün kılınmıştır.

Halka açık olmayan ortaklıkların ödenmiş sermaye tutarına kadar tahsisli yapılacak ihraç başvurularında bağımsız denetim şartı aranmaması

Bağımsız denetim maliyetinin düşük tutarlı ihraçlar açısından önemli bir maliyet kalemi olması ve bu nedenle küçük ve orta ölçekli şirketlerce ihraç edilecek düşük tutarlardaki borçlanma araçlarının ekonomik verimlilik koşulunu sağlayamayacağı hususları göz önüne alınarak, halka açık olmayan ortaklıklarca halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ihraçlarda ihraç limitinin TTK 422'nci madde kapsamında tespit edilmesi kaydıyla, mali tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi şartı aranmayacaktır.

İhraç limitlerine ilişkin yeni Bakanlar Kurulu Kararı

Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair 03/08/2009 tarih ve 2009/15344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 03/09/2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması nedeniyle, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmış olan 14/01/1993 tarih ve 93/3983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na atıf hükümleri içeren maddelerde değişiklik yapılmıştır.

Finansman bonolarında vade düzenlemesi yapılmıştır

Finansman bonolarında asgari vade sınırlaması kaldırılarak daha kısa vadeli borçlanma gereksinimlerinin bir sermaye piyasası aracı olan finansman bonoları ile karşılanması amaçlanmıştır.