Kurulumuzun Seri: VII, No: 10 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde değişiklik yapan, Seri: VII, No: 38 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: VII, No: 38 sayılı Tebliği ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

- Yatırım fonlarına borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapabilme imkânı sağlanmaktadır.

Tebliğ'in 42'nci maddesi (c) bendinde yer alan; "Fon portföyüne borsaya kote edilmiş varlıkların alınması esastır. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin hisse senetlerine fon portföy değerinin en fazla %10'u oranında yatırım yapılabilir. Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından bu Tebliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı çerçevesinde portföye alınan ters repo ve sermaye piyasası araçları için borsaya kote edilme şartı aranmaz." hükmü gereği fonlar tahsisli satışlarda borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapamamaktadırlar. Tebliğ'in 42'nci maddesi (c) bendinde yapılan değişiklikle fonlar borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına da yatırım yapma imkanına kavuşmaktadırlar.

Diğer taraftan borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarının borsada işlem görmemeleri nedeniyle fon payı iadelerinde karşılaşılabilecek likidite sorununa karşı kurucunun geri dönen fon paylarını kendi portföyüne alması yönteminin uygulanabilmesine ilişkin Tebliğ'in 39'uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası değiştirilerek daha önce borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan fonların kurucularına getirilen; fon katılma paylarının geri dönüşlerinde gerekli likiditenin sağlanması yükümlülüğü borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna ek olarak, kurucu ve yönetici tarafından kendi portföylerine alınabilecek katılma belgelerine ilişkin sınırlamalar borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar ve serbest fonlar için uygulanmayacaktır.

- Yatırım fonlarına kurucu ve yöneticinin menkul kıymetlerine yatırım yapabilme olanağı sağlanmaktadır.

Tebliğ'in 42'nci maddesi (d) bendinde yer alan ve fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin satın alınamayacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılarak, fonlara kurucu ve yöneticinin ihraç ettiği bütün menkul kıymetlere aynı maddede sayılan sınırlar dâhilinde yatırım yapabilme imkanı getirilmiştir. Söz konusu imkan kurucunun ihraç ettiği borsada işlem gören veya görmeyen borçlanma araçlarını da kapsamaktadır.

- Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları hisselerinin yatırım fonu portföyüne alınabilmesi olanağı sağlanmaktadır.

Tebliğ'in 42'nci maddesi (g) bendinde yer alan hüküm gereği mevcut durumda fonlar kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları yatırım ortaklıklarının (menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının) hisse senetlerine yatırım yapamamaktadırlar. Söz konusu hükümde geçen yatırım ortaklığı ifadesi gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarını da kapsadığından söz konusu ifade menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak değiştirilerek; fonların kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerine yatırım yapabilmeleri olanaklı hale gelmiştir.

- Yatırım fonlarının ödünç alıp verebilecekleri menkul kıymetlerin portföylerine oranı yükseltilmektedir.

Tebliğ'in 42'nci maddesinin (j) bendinde yer alan hüküm gereği mevcut durumda fon portföylerindeki menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin en fazla %25'i tutarındaki menkul kıymetleri ödünç alıp verebilmekte iken, yapılan değişiklikle; Kurul'un Seri: V, No: 65 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ"inin 11'nci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin en fazla %50'si tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alabilir duruma gelmektedirler.