Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurulumuzun Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) esas alınarak hazırlanan Seri:XI, No:25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i, 15.11.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ hükümlerine, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler tabi bulunmaktadır.

Seri:XI, No:25 Tebliği'nin yayımlandığı 15.11.2003 tarihinden günümüze kadar, UMS/UFRS'lerin dünya genelinde kabulü yönündeki çalışmalar nedeniyle, UMS'lerde önemli değişiklikler yapılmış ve yeni UFRS'ler yayımlanmıştır. UMS/UFRS'lerdeki söz konusu değişim dikkate alınarak, Seri:XI, No:25 Tebliğine 21.12.2004 tarihinde Seri:XI, No:27 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile eklenen Ek Madde 1 uyarınca, finansal tablo ve rapor ile dipnot formatları dahil Tebliğ'in 5'inci maddesi uyarınca Kurulumuzca yayımlanan muhasebe standartları açıklamaları saklı olmak üzere, işletmelerin UMS/UFRS'leri uygulamalarının, Tebliğ'de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğu kabul edilmiştir. Bu suretle, dileyen işletmelerin finansal tablolarını Seri: XI, No: 25 Tebliği hükümleri yerine UMS/UFRS'lere göre düzenlemelerine imkan tanınmıştır.

Bu defa, Kurulumuzca güncel UMS/UFRS'ler, Avrupa Birliği'nin finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yapılan çalışmalar ile yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısında yer alan hükümler göz önünde bulundurularak hazırlanan ve Seri:XI, No:25 Tebliği'ni yürürlükten kaldıran Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Finansal raporların hazırlanmasında esas alınan standartlar Avrupa Birliği mevzuatına uyumu esas almaktadır.

Yürürlüğe giren yeni Tebliğ ile sermaye piyasalarının temelini oluşturan kamuyu aydınlatmanın en önemli unsurlarından biri olan finansal tablolara ilişkin olarak borsa şirketleri, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve bu işletmelerin bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıkları, 01.01.2008 tarihinden itibaren Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS uygulayacaklardır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınabilecektir.

Diğer taraftan, geçiş sürecinde, yeni Tebliğ'in uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar orijinal UMS/UFRS'ler uygulanacak ve finansal tabloların orijinal UMS/UFRS'lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verilecektir. Yine bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan TMSK'ca yayımlanan TMS/UFRS'ler esas alınacaktır.

Ayrıca, önceki düzenlemede de var olan sorumluluk beyanları Avrupa Birliği düzenlemeleri dikkate alınarak gözden geçirilmiştir.

Periyodik olarak kamuya açıklanan finansal bilgilerin kapsamı genişlemektedir.

Yeni Tebliğ'de finansal raporlar; finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmıştır. Daha önce borsa şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri periyodik olarak finansal tablolarını, bunlara ilişkin sorumluluk beyanları ile varsa bağımsız denetim raporlarını kamuya açıklamakta idi. Yeni Tebliğ ile bunlara ek olarak, Tebliğ'de belirtilen esaslar kapsamında hazırlanan yıllık ve ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporlarını da periyodik olarak kamuya açıklanacaktır. Böylece yatırımcıların, daha kapsamlı periyodik bilgilere ulaşmasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Finansal raporların ilanına ilişkin sürelerde de Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmaktadır.

Borsa şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri;

1)     Yıllık finansal raporlar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını;

  • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on hafta,
  • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on dört hafta,

2)     Ara finansal raporlarını,

  • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen dört hafta,
  • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen altı hafta,
  • Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olması durumunda ise, bu sürelere ilave iki hafta

içinde kamuya açıklamakla yükümlü kılınmaktadır.

Yeni Tebliğ'e göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda, finansal raporların açıklanmasında ayrıca 3 hafta yukarıda belirtilen sürelere ilave edilecektir.

Borsa şirketleri, kamuya açıkladıkları finansal raporlarını kendi internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutmakla yükümlü kılınmıştır.

Borsa şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarını ve varsa bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, Borsada kamuya açıklandıktan sonra, kendilerine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur. Birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunca en çok bilinen sitenin kullanılması gerekmektedir. Böylelikle Kurulumuzca yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin şeffaflık ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin hususları kapsamında ülkemizdeki kurumsal yönetimin güçlendirilmesi için önemli bir adım atılmış bulunmaktadır.

Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda yapılan bu yeni düzenleme ile yatırımcıların finansal raporlama yoluyla elde edebilecekleri finansal bilgilerin tam olarak karşılaştırılabilirliliği sağlanmış olacağından, ülkemiz sermaye piyasalarının Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel piyasalara entegrasyonu açısından çok önemli bir adım atılmıştır.

(Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.)