Kurulumuz kaydındaki halka açık anonim ortaklıların yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapmalarına olanak sağlayan Seri:IV, No:7 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği", değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumunun sağlanması amacıyla yürürlükten kaldırılmış ve anılan Tebliğ yerine Seri:IV, No:38 sayılı Tebliğ 23/01/2008 tarih ve 26765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren yeni Tebliğ'in getirdiği en önemli değişiklik, Kurulca verilen kayıtlı sermaye tavanının, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere en fazla 5 yıllık bir süre için geçerli olmasıdır. Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun olarak getirilen yeni düzenleme ile, genel kurulca belirlenen sürenin sonunda Kurul tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olması durumunda, yönetim kurulu sermaye artırım kararı alabilmek için Kurul'dan yeni bir tavan izni almak ve bunu genel kurul onayına sunarak yeni bir (en fazla 5 yıllık) süre için yetki alması gerekecektir.

Yeni Tebliğ ile getirilen önemli değişikliklerden bir diğeri de, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve tavan artırım başvuruları sırasında istenen, kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması öngörülen döneme (maksimum 3 yıl) ilişkin tahmini (proforma) mali tabloların başvuru evrakı arasından çıkarılmasıdır. Söz konusu proforma mali tablolarda yer alan geleceğe yönelik olarak yapılması öngörülen sermaye artırımları varsayımlara dayalı olarak yapılmaktaydı. Yapılan değişiklik ile zaman zaman yatırımcıların yanlış bilgilendirilmesine sebep olan bir uygulamaya son verilmiştir.

Tebliğde yapılan bir başka değişiklik ise, daha önce ilke kararları ile düzenlenen bazı hususlara yeni Tebliğ'de de yer verilmesidir. Özellikle, paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların, halka arz öncesinde kayıtlı sermaye sistemine geçmeleri kolaylaştırılmıştır.

Yeni Tebliğ ile şirket yönetim kurullarının sorumluluklarının sınırları ve yatırımcıların haklarını kullanma yöntemleri belirginleştirilmiştir.

(Söz konusu Tebliğ metni için lütfen burayı tıklayınız.)