Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 4'üncü maddesi uyarınca ihraç ve halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurul'a kaydettirilmesi zorunlu olup, yine Kanun'un "Kurul'a Başvuru ve İnceleme" başlıklı 5'inci maddesi gereğince söz konusu kayıt başvurularına Kurul'ca belirlenen bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Her bir başvuru türü itibarıyla başvurulara eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin neler olduğu Kurulumuzun ilgili Tebliğleri aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuş ve ilgili başvuru formlarına Kurul'un internet sitesinde yer verilmiştir.

Başvurular sırasında istenen söz konusu bilgi ve belgeler, Kurulumuzca incelenmek ve yapılacak değerlendirmeler sırasında kullanılmak amacıyla talep edilmektedir. Başvurulara ilişkin istenen tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi için Kurulumuzca belirli bir süreye ihtiyaç duyulmakta olup, bu süre de Kanun'un 5'inci maddesinde 30 gün olarak belirtilmiştir.

Kurulumuza yapılan başvuruların ilgili Tebliğlerde belirtilen bilgi ve belgeler ile Kurulumuz internet sitesinde ilan edilen formları içermemesi nedeniyle, Kurulumuz ile başvuru sahibi halka açık anonim ortaklık, aracı kurum, bağımsız denetim şirketi ve diğer sermaye piyasası kurumları arasında ilave yazışmalar yapılmakta, bu durum da başvuruların sonuçlanma sürecini uzatmaktadır.

Halka açık şirketler, aracı kurumlar ve diğer sermaye piyasası kurumları tarafından Kurulumuza yapılacak başvuruların zamanında sonuçlandırılabilmesini teminen, Kurulumuzca yapılacak inceleme süreci de dikkate alınarak, söz konusu başvuruların Kurulumuz internet sitesinde yer alan başvuru formları ve ekleri ile Kurulumuzun ilgili Tebliğlerinde belirtilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz bir biçimde içerecek şekilde yapılması gerekmekte olup, söz konusu bilgi, belge ve formlarda eksikliklerin bulunması halinde, yapılan başvurular Kurulumuzca işleme alınmayacaktır.

Kurulumuzun yaklaşımının yapılan başvuruların hızlı ve etkin biçimde sonuçlandırılması olduğu, bu nedenle yapılacak başvuruların tam ve eksiksiz olmasına özen gösterilmesinin, ayrıca aracı kuruluşların halka arzına aracılık yapacakları menkul kıymet ihraç başvurularında ihraççılara başvuru süreçleri ve yükümlülükleri ile ilgili yeterli bilgilendirmeyi yapmaları gerektiğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.