Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"inin (Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ) "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" başlıklı 27'nci Kısmında yer alan 591'inci maddesinde, "Yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değerinin tespiti için yetki almış ve yakın zamanda benzer nitelikleri haiz bir gayrimenkulü değerlemiş olan bağımsız bir değerleme şirketinden yardım alabilir." hükmü yer almaktadır.

Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ kapsamındaki işletmelerin yatırım amaçlı gayrimenkullerini makul/rayiç değer ile değerlemesi gerekliliği hususunun "sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yapılması zorunlu tutulan özel durumlar" kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu çerçevede sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin yatırım amaçlı gayrimenkullerini değerlemede bağımsız bir değerleme şirketinden yararlanma yönündeki seçimlik haklarını kullanmaları halinde Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğ çerçevesinde Kurulumuz listesine alınmış veya alınacak gayrimenkul değerleme şirketlerinden hizmet alınması zorunludur.

Bunun yanında, mali tabloların konsolidasyonu kapsamında; ana ortaklıkların yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iştirak veya müşterek yönetime tabi teşebbüslerine ait yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değerinin tespitinde, bağımsızlık ve tarafsızlığın sağlanması, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlarının kullanılması ve yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanlarının istihdam edilmesi halinde, bağımsız uluslararası gayrimenkul değerleme kuruluşlarından hizmet alınması mümkündür.