21.01.2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:V, No:60 sayılı "Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde yayımı sonrasında sektör temsilcilerince uygulamada yaşanan güçlüklerle ilgili olarak Kurulumuza iletilen görüşler çerçevesinde aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır:

1. Portföy yönetim sözleşmelerinin Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilebilmesi amacıyla tebliğin yürürlük tarihi 01.01.2004'e ertelenmiştir.

2. Tebliğde belirtilen asgari 5 yıllık sunum dönemleri geçmişe dönük verilere ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle kademeli hale getirilmiştir. Bunun sonucunda ilk sunum 2004 yılı sonunda bir senelik bir dönem (01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi) için yapılabilecek ve takip eden 5 yıl boyunca 01.01.2004'ten başlayan senelik dönemler için sunumlar yapılabilecektir.

3. Karşılaştırma ölçütünün yatırım amaç ve stratejisi ile yatırım yapılan varlık gruplarının niteliklerine uygun olarak, ilgili endekslerin ağırlıklandırılması yoluyla belirlenmesine imkan tanınmış ve varlık grupları ile bire bir uyuşması zorunluluğu kaldırılmıştır.

4. Tebliğ'de belirlenen esaslara uygun karşılaştırma ölçütü belirlenememiş olması halinde, ilan ve reklamlarda performans bilgisi verilmesi yasaklanmıştır.

5. Nitelikli yatırımcı tanımı yapılarak mali gücü yüksek olan yatırımcıların portföylerinde performansa dayalı ücretin taraflar arasında serbestçe belirlenmesine imkan tanınmıştır.

6. Basın yayın kuruluşları ile elektronik ortamlarda kurumsal yatırımcıların getiri oranlarının verilmesi tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.

7. Basit getiri oranı kullanılarak yapılan sıralamalar performansa dayalı sıralama faaliyeti kapsamı dışında bırakılmıştır.

Tebliğ metni için tıklayınız.