Yatırım fonları Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 42. maddesinin (j) bendi uyarınca portföylerindeki %25'ini ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alabilirler. Emeklilik fonları Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmelik) 23. maddesi uyarınca ise varlıklarının %10'u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir.

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) kanalı ile veya Takasbank dışında ödünç almak ve vermek mümkün olmakla beraber uygulamada aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1.Genel İlkeler

Ödünç işlemlerine ilişkin olarak içtüzüklerinde hüküm bulunmayan fonların ilk yapacakları içtüzük değişikliğinde standart içtüzük metnindeki 8.8. maddesini içtüzüklerine eklemeleri, içtüzük değişikliği yapılana kadar konuya ilişkin olarak genel ilkelerin fon kurulu tarafından karara bağlanması, ödünç işlemlerinde kullanılacak sınırlamaların fon portföy değeri üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

2.Fon Portföyünden Ödünç Verilmesi

2.1.Takasbank Kanalı İle Ödünç Verilmesi

 • Porföyden ödünç verilen menkul kıymetlerin portföyden çıkmamış gibi değerleme esasları çerçevesinde portföy değerine dahil edilmesi,
 • Ödünç işleminden ötürü alınan komisyonun günlük olarak gelir kaydedilmesi.

2.2.Takasbank Dışında Ödünç Verilmesi

 • Portföyden ödünç verilen menkul kıymetlerin portföyden çıkmamış gibi değerleme esasları çerçevesinde portföy değerine dahil edilmesi,
 • Ödünç işleminden ötürü alınan teminatların portföye dahil edilmeden ve değerlemeye tabi tutulmadan nazım hesaplarda izlenmesi,
 • Saklama hesabı bakiyesi ve portföy değerinde oluşacak farka ilişkin olarak Takasbank'a gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Ödünç işleminden ötürü alınan komisyonun günlük olarak gelir kaydedilmesi,
 • Ödünç işleminden ötürü alınan nakit teminatın ödünç veren veya alan adına nemalandırılması mümkün olup bu hususun taraflar arasında kararlaştırılması,
 • Nakit teminat ödünç veren adına nemalandırılacaksa İMKB Repo Ters Repo Piyasasında veya Takasbank Borsa Para Piyasasında nemalandırılması, nemalandırma amacıyla yapılan işlemlerin fon koduyla yapılarak portföye dahil edilmesi, teminat olarak alınan nakit tutarının ise değerlenmeden diğer borçlar kalemine kaydedilmesi. (Örneğin ödünç veren ABC fonu nakit teminat olarak 100.000 YTL almış ve bu tutarı kendi adına nemalandıracak olsun. Bu durumda 100.000 YTL'nin değerlenmiş hali portföy tablosunda yer alması, alınan nakit teminatın ise değerlemeye tabi tutulmadan 100.000 YTL olarak diğer borçlar kaleminde izlenmesi gerekmektedir.)

3.Fon Portföyüne Ödünç Alınması

3.1.Takasbank Kanalı İle Ödünç Alınması

 • Ödünç alınan menkul kıymetlerin değerleme ilkeleri çerçevesinde diğer borçlar kaleminde izlenmesi,
 • Ödünç alınan menkul kıymetlerin portföyden çıkarılana kadar değerleme ilkeleri çerçevesinde portföy değerine dahil edilmesi,
 • Ödünç işlemine karşılık verilen menkul kıymet teminatların portföyden çıkmamış gibi değerleme esasları çerçevesinde portföy değerine dahil edilmesi,
 • Ödünç işlemine karşılık verilen nakit teminatın diğer alacaklar kaleminde izlenmeye devam edilmesi.

3.2.Takasbank Dışında Ödünç Alınması

 • Ödünç alınan menkul kıymetlerin değerleme ilkeleri çerçevesinde diğer borçlar kaleminde izlenmesi,
 • Ödünç alınan menkul kıymetlerin portföyden çıkarılana kadar değerleme ilkeleri çerçevesinde portföy değerine dahil edilmesi,
 • Ödünç işlemine karşılık verilen menkul kıymet teminatların portföyden çıkmamış gibi değerleme esasları çerçevesinde portföy değerine dahil edilmesi,
 • Ödünç işlemine karşılık verilen nakit teminatın diğer alacaklar kaleminde izlenmeye devam edilmesi,
 • Saklama hesabı bakiyesi ve portföy değerinde oluşacak farka ilişkin olarak Takasbank'a gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Ödünç işleminden ötürü ödenen komisyonun günlük olarak gider kaydedilmesi,
 • Ödünç işleminden ötürü alınan nakit teminatın ödünç veren veya alan adına nemalandırılması mümkün olup bu hususun taraflar arasında kararlaştırılması,
 • Nakit teminat ödünç alan adına nemalandırılacaksa nema tutarının diğer alacaklar kaleminde izlenmesi.