KOBİ'LERİN HALKA AÇILMALARININ FAYDALARI

Anonim ortaklık niteliğindeki KOBİ'lerin halka açılmalarının ve hisse senetlerinin borsada işlem görmesinin çok çeşitli faydaları bulunmakta olup, söz konusu faydalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1.  Kaynak İhtiyacının Karşılanması

Hisse senetlerinin satılmak üzere halka arz edilmesi ile birlikte şirketler önemli büyüklükte bir kurumsal finansman kaynağına ulaşma imkanına sahip olurlar. Bu kaynak geçici değil, kalıcı niteliktedir. Halka açılan bir şirket, gelecekte hisse senetlerini tekrar halka arz etmek veya tahvillerini halka arz yoluyla yatırımcılara satmak suretiyle sermaye piyasalarından yeniden kaynak temin etmek imkanına sahiptir. Bunun yanı sıra halka açılmak, şirketlerin daha uygun şartlarda finansman sağlayabilmelerine neden olur.

2.  Ortaklara Likidite Sağlanması

Halka açılmak suretiyle borsada işlem gören şirketler, ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratmış olurlar. Bu piyasada yatırımcılar, şirket hisse senetlerini, mümkün olan en kısa sürede gerçek arz ve talebe göre belirlenen fiyat üzerinden alma ve satma imkanından yararlanırlar.

3.  İtibar Görme

Halka açık şirketlerin istikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi sonucu söz konusu şirketler daha fazla itibar görürler. Bu durum, şirketin nitelikli işgücü çekebilmesine, ürettiği mal ve hizmetlerin minimum maliyetle pazarlanmasına yardımcı olur.

4.  Yaygın Tanıtım

Halka açık anonim ortaklık olmanın beraberinde getirdiği kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf hale gelir. Bu durum yatırımcıların ortaklık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve şirketin basında daha fazla yer almasına yol açar. Yatırımcılar ve müşteriler nezdinde halka açık şirketler, halka kapalı şirketlere göre daha yaygın olarak tanınırlar.

5.  Kurumsal Yönetimin Tesis Edilmesi

KOBİ'lerin neredeyse tamamına yakın bir kısmı aile şirketlerinden oluşmaktadır. Şirketin halka açık hale gelmesi, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesine neden olur. Sermaye Piyasası Kurulu, Temmuz 2003'de halka açık anonim ortaklıkların, kendisi ile ilişkili taraflarla (yönetim kurulu, pay sahipleri, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri) arasındaki ilişkileri düzenleyen ve en iyi uygulama kuralları olarak nitelendirilen Kurumsal Yönetim İlkelerini yayımlamış, söz konusu ilkeleri Ocak 2005'te revize etmiştir. Ardından, 2003 yılında yayınlanan ve bağlayıcılığı olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürülmüş ve ilkelerde uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mülga Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile, Gelişen İşletmeler Piyasası (Gelişen İşletmeler Pazarı) ve Gözaltı Pazarında (Yakın İzleme Pazarı) işlem görenler hariç, payları Borsa İstanbul’de (Borsa İstanbul AŞ.’de) işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlenmiş ve seçilen bazı ilkelerin piyasa değeri ve işlem hacmi gibi kriterler bakımından piyasamızın önde gelen şirketlerinin dahil olduğu Borsa İstanbul30 Endeksinde yer alan bankalar haricindeki halka açık anonim ortaklıklar tarafından zorunlu olarak uygulanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Son olarak, 6362 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra ise 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1 sayılı Tebliğ) ile Seri IV, No:56 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve ortaklıklar tarafından uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni tebliğ yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu ilkelerin uygulanmasıyla özellikle halka açık KOBİ'lerde kurumsal yönetimin tesis edilmesi mümkün hale gelecektir.

KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILABİLECEK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Anonim ortaklık türündeki KOBİ'ler, ortaklık veya alacaklılık sağlayan sermaye piyasası araçları ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasından fon sağlayabilirler.

Ortaklıklar sermaye piyasasından ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymet (pay) ihracı yoluyla finansman sağlamayı tercih edebilmekle birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatında farklı nitelikteki sermaye piyasası araçlarının ihracı suretiyle finansman sağlamaya imkân veren düzenlemeler mevcuttur. Bu çerçevede KOBİ’ler Kurulumuzun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nde düzenlenen borçlanma araçlarını (tahvil ve bono gibi) ihraç ederek finansman sağlayabilirler.