Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliği Tablolarının Bağımsız Denetimine Ek Tabloların İncelenmesine İlişkin Genel Esaslar ve Talimatlar

KAPSAM

Sermaye yeterliliği tablolarının bağımsız denetime tabi tutulmasına ilişkin olarak, Seri:X, No:18 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Seri:V, No:56 "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 29/06/2002 tarih ve 24800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, aracı kurumların gerek yıl sonu itibariyle gerekse altışar aylık ara dönemler itibariyle hazırlayacakları sermaye yeterliliği ve bağımsız denetime ek tablolar bu Kararın kapsamını oluşturmaktadır.

GENEL ESASLAR

1) Bağımsız denetçi, sermaye yeterliliği tablolarının Seri:V, No:34 "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilmiş muhasebe standartları çerçevesinde incelenmesinden, Aracı Kurum'un sermaye yeterlilik durumunun değerlendirilmesinden ve Aracı Kurum'un sermaye yeterliliği tabloları ile bağımsız denetime ek tablolarda yer alan bilgiler ile ilgili rapor hazırlamaktan sorumludur.

2) Bağımsız denetçi, Aracı Kurum tarafından hazırlanmış "bağımsız denetime ek tablolar"da yer alan bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş yıllık ve ara mali tabloları ile tutarlı olmasını sağlamaktan ve tablolardaki hesaplamaların doğruluğundan sorumludur.

3) Bağımsız denetime ek tablolarda doldurulması gerekli sütunlar asgari bilgileri içermekte olup, açıklanmadığı takdirde sermaye yeterliliği tablolarının güvenirliğini etkileyebilecek nitelikteki bilgiler de bağımsız denetçi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca sunulmalıdır.

4) Her aracı kurum, bağımsız denetçinin gerekli ve ilgili gördüğü tüm bilgilere, kayıtlara ve personele erişimini sağlamakla yükümlüdür.

5) Aracı kuruluş ve bağımsız denetçi, bağımsız denetimden geçmiş sermaye yeterliliği tabloları ve bağımsız denetime ek tabloların tüm sayfalarını imzalamak ve kaşelemek zorunda olup, bağımsız denetime ek tabloların ilgili bölümlerinin doldurulmasından bağımsız denetçi sorumludur.

6) Bağımsız denetimden geçmiş sermaye yeterliliği tabloları, bağımsız denetime ek tablolar ve bağımsız denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderimine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

a) Bağımsız denetimden geçmiş yıl sonu sermaye yeterliliği tabloları, bağımsız denetime ek tablolar ve bağımsız denetim raporu yıl sonunu izleyen 10 hafta içinde bağımsız denetçi tarafından döküm olarak ve manyetik ortamda Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

b) Bağımsız denetimden geçmiş altı aylık sermaye yeterliliği tabloları, bağımsız denetime ek tablolar ve bağımsız denetim raporu ara dönemi izleyen 6 hafta içinde bağımsız denetçi tarafından döküm olarak ve manyetik ortamda Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

ÖZEL TALİMATLAR

Aracı Kurumlar, bağımsız denetime ek tablolardaki sarı hücrelerin tamamını doldurmak zorunda olup, tablolarda veri girişi için ayrılan yerler yeterli gelmediği takdirde satır eklenebilecek ya da yeni tablo kullanılabilecektir.

a) Sermaye Yeterliliği Tabanı Hesaplama Tablosu: Bu tablodaki, "A Aracı Kurum Tarafından Hesaplanan" bölümüne ilgili dönemi izleyen 5 işgünü içinde Aracı Kurum tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilen tabloda yer alan bilgiler, "B Bağımsız Denetçi Tarafından Hesaplanan" bölümüne ise bağımsız denetçi tarafından yapılan incelemeler ve hesaplamalar neticesinde ulaşılan rakamlar girilecektir.

b) Likidite Yükümlülüğü Hesaplama Tablosu: Bu tablodaki, "A Aracı Kurum Tarafından Hesaplanan" bölümüne ilgili dönemi izleyen 5 işgünü içinde Aracı Kurum tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilen tabloda yer alan bilgiler, "B Bağımsız Denetçi Tarafından Hesaplanan" bölümüne ise bağımsız denetçi tarafından yapılan incelemeler ve hesaplamalar neticesinde ulaşılan rakamlar girilecektir.

c) III. Kısa Vadeli Alacaklar: Bu tabloya girilecek bilgiler, borç bakiyesi sütununa göre rakamsal olarak büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır.

d) IV. Uzun Vadeli Alacaklar: Bu tabloya girilecek bilgiler, borç bakiyesi sütununa göre rakamsal olarak büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır.

e) V. Finansal Duran Varlıklar: Bu tabloya sadece ortaklık ifade eden menkul kıymetlere ilişkin bilgilerin girişi yapılacaktır.

f) VI. Teminata Verilen Kıymetler: Bu tabloya Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2001 tarih ve 31/876 sayılı kararı çerçevesinde yasal düzenlemelerden kaynaklanan teminat ve blokaj yükümlülükleri nedeniyle Aracı Kurum aktifinde bulunan kamu menkul kıymetleri ile Aracı Kurum aktifleri üzerinde bulunan rehin, ipotek, vs. gibi tüm takyidatlara ilişkin bilgiler girilecektir.

g) IX. Komisyon İadesi Bilgileri: Bu tabloda, yapılan komisyon iadelerine ilişkin bilgiler aylar itibarıyla her ay için o aya mahsuben yapılan ödemeler girilecek olup, ödemenin yapıldığı ay önem arz etmemektedir. Öte yandan, söz konusu tablonun müşterilere yapılan komisyon iadesine ilişkin kısmı doldurulurken, büyükten küçüğe doğru toplam komisyon iadesi tutarının %80'inin yapıldığı müşterilerin bilgilerinin girilmesi yeterlidir.

h) X. Müşteri Alacaklarına İlişkin Bilgiler: Bu tabloya girilecek bilgiler, alacak bakiyesi sütununa göre rakamsal olarak büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır.

i) XII. Repo-Ters Repo İşlemleri: Her bir  repo işlemindeki satış tutarı ve her bir  ters repo işlemindeki satın alma tutarına, işlem tarihinden değerleme gününe kadar geçen sürede repo ve ters repo işlemindeki hükümler çerçevesinde, bileşik olarak hesaplanmış şekliyle işlemiş faizin eklenmesi suretiyle bulunan tutar, repo ve ters repo işleminin sözleşme fiyatı olup, bu tabloda yer alan "Sözleşme Fiyatı" kısmına bu bilgi girilecektir.

j) XIII. Yoğunlaşma Riski: Yoğunlaşma riski, aracı kurumun belirli bir varlık veya yükümlülüğünün, sermaye yeterliliği tabanının önemli bir oranını oluşturması halindeki riski ifade etmekte olup, bir ihraççıya ait sermaye piyasası araçlarının veya bir kişi veya kurumdan olan alacak toplamının veya bu Tebliğ uyarınca pozisyon riski hesaplanması öngörülen kalemlerin herhangi birisinin (devlet iç borçlanma senetleri ve borçlar hariç olmak üzere) sermaye yeterliliği tabanının Seri:V, No:34 Tebliği çerçevesinde ilgili kalemin sermaye yeterliliği tabanını belirlenen oranlarda aşması durumunda hesaplanmaktadır. Bu tabloya sadece bir ihraççıya ait sermaye piyasası araçlarının veya bir kişi veya kurumdan olan alacak toplamının sermaye yeterliliği tabanının %40'ını aşması halinde veri girişi yapılacaktır. Tabloda, sadece "Mizan", "Değerlenmiş Hali", "Sermaye Yeterliliği Tabanı" sütunlarının doldurulması gerekmektedir.

k) XVI. Döviz Kuru Riski: Aracı kurumların döviz kuru riski her bir döviz cinsi itibariyle hesaplanacak net açık pozisyonlarının toplamından oluşmakta olup, tabloda her döviz cinsi tek bir satıra girilecektir.