SERİ: V, NO: 6 SAYILI ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(Seri: V, No: 116 Sayılı Tebliğ)

Seri: V, No: 6 sayılı Tebliğin 4 üncü ve 9 uncu maddesine eklenen fıkralarla, piyasa yapıcılığı faaliyeti kapsamında, orsaya iletilen kotasyon emirlerinin seans içinde belirli dönemlerde oluşan emir yoğunluğu nedeniyle ExAPI'de sıraya girmek zorunda kalmadan sisteme gecikmeden iletilmesi, likiditenin bir an önce sağlanması ve belirlenen kotasyon fiyatının güncelliğini yitirmeden sisteme ulaşmasını teminen, kotasyon emirlerinin müteselsil sıra numarası alma zorunluluğundan muaf tutulması ile Borsa üyelerinin kotasyon amacıyla kullanacakları müşteri hesapları adına iletecekleri kotasyon emirleri için müşteri emri formunun düzenlenmemesi için değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, piyasa yapıcılarının müşteri ile yapacakları anlaşma çerçevesinde müşteri hesabından piyasa yapıcı sıfatıyla ve kendi iradeleri ile borsaya iletecekleri emirler için "Müşteri Emri Formu"nun düzenlenmemesi ve piyasa yapıcılar tarafından iletilen kotasyon emirlerinin müteselsil sıra numarası almadan sisteme girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

SERİ: V, NO: 7 SAYILI MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜ İLE ALIM SATIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(Seri: V, No: 117 Sayılı Tebliğ)

Seri: V, No: 7 sayılı "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü İle Alım Satımı Hakkında Tebliğ"in (Seri: V, No: 7 sayılı Tebliğ) kapsamını açıklayan 3 üncü maddesine eklenen son fıkra ile, Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde sayılan menkul kıymetler/özel sektör borçlanma araçları kullanılarak yapılacak repo ve ters repo işlemlerinin, münhasıran, piyasaların ve kıymetlerin risklerini bireysel yatırımcılara kıyasla daha sağlıklı değerlendirme ve fiyatlandırma imkanına sahip olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen bankalar, aracı kurumlar ve Seri: VI, No: 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 3 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen nitelikli yatırımcılarca yapılması ve repo konusu kıymetin teminat kalitesinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle bu kıymetlerin müşteri repo işlemlerinde kullanılmaması amaçlanmaktadır.

Seri: V, No: 7 sayılı Tebliğin repo ve ters repo işlemlerine konu menkul kıymetleri belirleyen 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan banka garantili bonolar, söz konusu menkul kıymetin bir sermaye piyasası aracı olarak Kurulumuzun Seri: II, No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yer almaması sebebiyle madde metninden çıkartılmıştır. Ayrıca, özel sektör borçlanma araçlarını repo ve ters repo işlemlerine konu olmaktan çıkaran ilke kararlarının da yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, söz konusu kıymetlerin birincil ve ikincil piyasasının gelişmesinin, piyasa likiditesinin artmasının ve fonlama maliyetlerinin azalmasının sağlanacağı düşünülmektedir.

Aynı Tebliğe eklenen 5/A maddesiyle repo ve ters repo işlemlerine konu olacak Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bendlerinde sayılan özel sektör borçlanma araçlarının değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin çerçeve bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, repo ve ters repo işlemlerine konu olan devlet iç borçlanma senetlerine kıyasla daha yüksek riskler içerdiği düşünülen özel sektör borçlanma araçlarının, değerleme esasları ile teminatlandırma yöntemlerine ilişkin özel hükümler getirilmiştir. Bu sayede, söz konusu kıymetleri kullanmak suretiyle repo ve ters repo işlemi gerçekleştirecek olan kuruluşlarca üstlenilecek risklerin piyasa işlemlerinde azami oranda gözetilmesi amaçlanmaktadır.

SERİ: V, NO: 65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(Seri: V, No: 118 Sayılı Tebliğ)

Bilindiği üzere piyasa yapıcılar, piyasa yapıcılığı faaliyeti sırasında gerek alışta gerekse satışta fiyat kotasyonu girmek ve söz konusu fiyatlardan işlem gerçekleştirmek durumundadır. İMKB tarafından hazırlanan "Hisse Senetleri Piyasası Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi Uygulama Kuralları"nın "Genel Kurallar" başlıklı 10 uncu maddesinde, piyasa yapıcı üyelerin, portföyünde karşılığı bulunmayan miktardaki kotasyon satışını kotasyon alışından önce girebileceği düzenlenmiş ve söz konusu işlemde açığa satış tuşunun kullanılmayacağına yer verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişiklikle, piyasa yapıcılığı faaliyetinin kendine has özellikleri dikkate alındığında, piyasa yapıcı üye tarafından girilecek bu nitelikteki emirlerde açığa satış kurallarının uygulanmaması sağlanmıştır.